Poleć nas Znajomym 
                     
       [ / none ]

 » Zmiany w zakresie MSR 19

 

Zmiany w zakresie MSR 19 ”Świadczenia pracownicze”

 

W czerwcu 2011 Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zakończyła prace nad projektem wprowadzenia zmian do zasad rachunkowości świadczeń emerytalnych i innych świadczeń po okresie zatrudnienia. Efektem prac jest nowa wersja MSR 19 ”Świadczenia pracownicze” (MSR 19), która ma na celu zwiększenie przejrzystości i użyteczności ujawnianych informacji, a co z kolei zapewni użytkownikom sprawozdań finansowych lepsza jakość sprawozdań oraz umożliwi lepszą ocenę finansowego oddziaływania zobowiązań i aktywów programu zdefiniowanych świadczeń. Znowelizowany standard eliminuje możliwość stosowania przez jednostki tzw. metody korytarzowej, wobec czego jednostki będą musiały wszystkie zyski i straty ujmować w pozostałych całkowitych dochodach w chwili ich powstania, a nie jak dotychczas w wyniku jednostki. W ten sposób kwota netto aktywów lub zobowiązań z tytułu programu określonych świadczeń ujętych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jednostki odzwierciedlać będzie pełną wartość kwoty deficytu lub nadwyżki finansowej programu. Do tej pory inwestorzy i inni użytkownicy sprawozdania finansowego byli informowani o części zysków i strat aktuarialnych, które dotyczą danego okresu sprawozdawczego, ale są ujmowane w późniejszych okresach. Metoda korytarzowa dopuszczała rozłożenie w czasie ujęcia części zysków i strat aktuarialnych niemieszczących się w wyznaczonym korytarzu wartości - większych niż 10% zobowiązania z tytułu zdefiniowanych świadczeń lub 10% wartości godziwej aktywów programu. Wprowadzone zmiany do MSR 19 wyeliminowały możliwość odmiennej prezentacji przez jednostki zysków i strat związanych z programem określonych świadczeń. Koszty zatrudnienia i koszty finansowe, zgodnie ze znowelizowanym standardem, ujmowane będą się w wyniku, skutki przeszacowania natomiast w pozostałych całkowitych dochodach, w skutek czego będą one prezentowane oddzielnie od zmian wynikających z bieżącej działalności jednostki, co w znacznym stopniu ułatwi porównywanie sprawozdań finansowych. Modyfikacja MSR 19 zwiększa również wymagania odnośnie ujawniania informacji na temat programów zdefiniowanych świadczeń dla lepszego odzwierciedlenia charakteru tych programów i wynikającego z nich ryzyka. Zmiany w MSR 19 obowiązują w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie z możliwością wcześniejszego zastosowania.

 http://www.ifrs.org/News/Press+Releases/IAS+19+June+2011.htm

ATTUARIO - Aktuariusz
Biuro Aktuarialne

phone
22 371 66 96

emailAktuariusze Fair Play 2011

NAPISZ DO NAS
Oddzwaniamy natychmiast!

* wypełnij wszystkie pola formularza
- Zapoznałem się z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych


Zaufali nam:

aktuariusz