Poleć nas Znajomym 
                     

Aktualności

 

2018-01-02

 

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2017 roku (szybki szacunek GUS)

Główny Urząd Statystyczny opublikował wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2017 roku (ceny towarów i usług konsumpcyjnych oszacowane według eksperymentalnego szybkiego szacunku). 

W stosunku do poprzedniego miesiąca (listopada 2017 roku) ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,2%. W porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku ceny wzrosły o 2,0%.

 

Miesiąc wcześniej analogiczne wskaźniki dla listopada (dane ostateczne) wynosiły:

 

 

  Dane za grudzień 2017 roku mają charakter wstępny i mogą jeszcze ulec zmianie. Dane ostateczne zostaną opublikowane przez GUS 15 stycznia 2018 roku.

 

 

2017-12-28

 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia na koniec listopada 2017 roku.

 

Stopa bezrobocia w listopadzie 2017 roku (stan na koniec miesiąca) wyniosła 6,5%, co oznacza spadek w stosunku do października 2017 roku o 0,1pp. (w październiku 2017 roku stopa bezrobocia wynosiła 6,6%). Największa stopa bezrobocia była w województwie warmińsko-mazurskim (11,5%), zaś najmniejsza w województwie wielkopolskim (3,7%).

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w listopadzie 2017 roku (stan na koniec miesiąca) wyniosła 1067,7tys. Na koniec października 2017 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych wynosiła 1069,5tys.

 

 

 

2017-12-12

 

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2017 roku

Główny Urząd Statystyczny opublikował wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2017 roku.
W stosunku do poprzedniego miesiąca (października 2017 roku) ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,5%. W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych, wykazywanych we wskaźniku, odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen.
Największy wpływ na wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny:
- ceny żywności (o 1,1%),
- transportu (o 1,6%),
- mieszkania (o 0,2%).
Największe obniżenie cen miało natomiast miejsce w:
- ceny odzieży i obuwia (o 0,3%),
- łączności (o 0,2%).

 

 

 2017-12-05

 

Ubezpieczenie pracownika a wartość rezerw na świadczenia pracownicze.


Odprawa pośmiertna jest świadczeniem pracowniczym wypłacanym rodzinie zmarłego w przypadku śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby (art. 93.  par. 1. Kodeksu Pracy).
Kodeks Pracy do członków rodziny, którym należy się odprawa pośmiertna zalicza: małżonka lub innych członków rodziny spełniających warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 
Zgodnie z Ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych do renty rodzinnej uprawnieni są następujący członkowie rodziny:
1) dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
2) przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka,
3) małżonek (wdowa i wdowiec),
4) rodzice.
Za rodziców w rozumieniu ustawy uważa się również ojczyma i macochę oraz osoby przysposabiające.
Wysokość świadczenia w myśl artykułu 93, par.2 Kodeksu Pracy, jest równa jedno-, trzy- bądź sześciokrotności wynagrodzenia w zależności od stażu pracy pracownika u danego pracodawcy. Wysokość i zasady wypłaty tego świadczenia mogą zmieniać obowiązujące w danej jednostce, wewnętrzne przepisy (m.in. regulamin wynagradzania, układ zbiorowy pracy), pod warunkiem, że tak określone reguły nie pogarszają warunków określonych przepisami Kodeksu Pracy.
Odprawa pośmiertna jest długoterminowym zobowiązaniem spółki, na które pracodawca powinien tworzyć rezerwy tak, aby spełnić zasadę współmierności przychodów i kosztów, o której mowa w ustawie o rachunkowości. Uzasadnieniem do nie tworzenia rezerw na ten rodzaj świadczenia, może być jedynie, nieistotny poziom tych rezerw, w ramach przyjętej polityki rachunkowości. Dodatkowo jednostki objęte przepisami ustawy o rachunkowości zobowiązane są - w myśl art. 4 ust. 1 tej ustawy - przedstawić rzetelnie i jasno sytuację finansową i majątkową oraz wynik finansowy, a więc m.in. wykazać swoje kompletne zobowiązania. Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy o rachunkowości, do zobowiązań zalicza się też rezerwy, mimo że termin ich wymagalności i kwota nie są pewne.
Zobowiązanie wypłaty świadczenia w przypadku śmierci pracownika, a tym samym i konieczność tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze, nie występuje jednak w przypadku, gdy pracodawca wykupi dla pracownika ubezpieczenie na życie, z sumą ubezpieczenia większą, bądź równą wysokości odprawy pośmiertnej, o której mowa wyżej.
W przypadku, gdy pracodawca wykupi dla danego pracownika ubezpieczenie na życie, z sumą ubezpieczenia mniejszą, niż wysokość odprawy pośmiertnej, o której mowa wyżej, zobowiązanie wypłaty świadczenia, w przypadku śmierci pracownika, a tym samym konieczność tworzenia rezerw na odprawy pośmiertne, jest ograniczona do wysokości różnicy pomiędzy odprawą pośmiertną, przy założeniu braku ubezpieczenia, a wysokością sumy ubezpieczenia.
Odprawa pośmiertna jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych i jest wyłączona z podstawy wymiaru ZUS.


 

2017-11-27


Kurs Euro na 31 października 2017r.


Średni kurs Euro na 31 października 2017r., wyznaczony na podstawie tabeli A Narodowego Banku Polskiego, wyniósł 4,2498.  Oznacza to spadek kursu Euro z 31 października 2016r. wynoszącego 4,3267 o 1,8%.
Zakłady ubezpieczeń, dla których wymogiem kapitałowym jest kwota minimalnego wymogu kapitałowego (MCR) wyznaczona w oparciu o nieprzekraczalny dolny próg MCR, wskutek zmiany (obniżenia) kursu Euro będą miały obniżony wymóg kapitałowy. Powyższa zmiana kursu Euro po raz pierwszy zostanie zastosowana do wymogów kapitałowych wyliczonych na 31 grudnia 2017r. 

 

 

2017-11-15

 

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2017 roku

13 listopada 2017 r. GUS opublikował ceny towarów i usług konsumpcyjnych.
W październiku 2017 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,5%. W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych, wykazywanych we wskaźniku, odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen.
Największy wpływ na wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny:
- żywności, napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych (o 0,7%) oraz
- odzież i obuwie (o 3,5%).
Największe obniżenie cen miało natomiast miejsce w:
- kategorii rekreacja i kultura (o 0,5%),
- w kategorii napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (o 0,2%) oraz
- w kategorii inne towary i usługi (o 0,2%).

  

 

2017-11-14

 

Przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2017 r.

Znamy już wysokość przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2017 r.

10 listopada Prezes Głównego Urzędu Statystycznego wydał komunikat w tej sprawie o następującej treści:
Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 i 1386) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2017 r. wyniosło 4 255,59 zł.

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia może mieć wpływ na wysokość rezerw na świadczenia pracownicze, w szczególności takich jak: odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, nagrody jubileuszowe, w spółkach które uzależniają wysokość tych świadczeń od wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Najczęściej są to spółki, które istnieją już wiele lat i maja bardzo rozbudowane regulaminy wynagradzania lub zakładowe układy zbiorowe pracy.

 

 

2017-11-13

 

Dlaczego nagrody jubileuszowe wypłacane są najczęściej co 5 lat?

Najczęściej nagrody jubileuszowe w zakładach pracy wypłacane są co 5 lat. Powodem takiego stanu jest wyłączenie z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nagród jubileuszowych (gratyfikacji), które przysługują pracownikom nie częściej, niż co 5 lat.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 2236 ze zm.), w myśl zwartych w nim uregulowań (§ 2 ust. 1 pkt 1) podstawy wymiaru składek nie stanowią nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat.

Nagrody jubileuszowe nie są świadczeniami obligatoryjnymi, uregulowanymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Prawo do nagrody jubileuszowej musi być uregulowane w wewnętrznych dla spółki przepisach, np. w regulaminie wynagradzania, czy zakładowym układzie zbiorowym pracy.

W konsekwencji wyłączenia nagród jubileuszowych, które wypłacane są nie częściej, niż co 5 lat, z podstawy wymiary składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, rezerwy na nagrody jubileuszowe również nie uwzględniają dodatkowych narzutów z tym związanych.

 

 

2017-11-07

 

Wzrost minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2018 r. o 5%

 12 września 2017 r. została ogłoszona wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.
1) od dnia 1 stycznia 2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 2100 zł.
2) od dnia 1 stycznia 2018 r. minimalna stawka godzinowa będzie wynosić 13,70 zł.

Minimalne wynagrodzenie za pracę to ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić każdemu pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy niezależnie od posiadanych kwalifikacji, zaszeregowania osobistego, składników wynagrodzenia, systemu i rozkładu czasu pracy stosowanych u danego pracodawcy, jak również szczególnych właściwości i warunków pracy. 
 
Wynagrodzenie pracownika poniżej określonego poziomu minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa wyżej, jest naruszeniem praw pracowniczych. Wraz ze wzrostem tego wynagrodzenia rosną także inne świadczenia, takie jak: odprawa przy zwolnieniu grupowym, wynosząca maksymalnie piętnastokrotność płacy minimalnej, dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za czas przestoju czy podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę o 5% od 1 stycznia 2018 r. (obowiązująca wartość w 2017 r. wynosi 2000zł) może mieć wpływ na wysokość rezerw na świadczenia pracownicze, w spółkach, które uzależniają poziom świadczeń pracowniczych od wysokości minimalnego wynagrodzenia.

 

 

 

2017-10-01

 

 Ustawa o zmianie wieku emerytalnego już obowiązuje.

 Dnia 1 października 2017 roku weszła w życie nowa ustawa zgodnie, z którą dotychczasowy wiek emerytalny zostanie obniżony do 60 lat dla kobiet oraz do 65 lat dla mężczyzn.
Do 30 września 2017 roku obowiązywał wiek emerytalny stopniowo wydłużany do 67 lat dla kobiet oraz dla mężczyzn (kobiety osiągnęłyby go w 2040 roku, a mężczyźni w 2020 roku).
Znowelizowana ustawa likwiduje również emerytury częściowe, których celem było łagodzenie podwyższenia wieku emerytalnego.
W związku z tym, że ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw w styczniu 2017 roku, większość aktuarialnych wycen dotyczących rezerw na świadczenia pracownicze uwzględnia zmianę wieku emerytalnego.
Oznacza to, że skutki zmiany wieku emerytalnego w większości przypadków zostały pokazane w sprawozdaniach finansowych w 2016 roku.

 


 

2017-09-29

 

Biuro aktuarialne Attuario po raz czwarty otrzymało tytuł "SOLIDNA FIRMA" w Programie Gospodarczo-Konsumenckim Solidna Firma.

 

 

 

zobacz certyfikat >>

 

Miło nam poinformować, iż po raz czwarty zostaliśmy laureatem w Programie Gospodarczo-Konsumenckim Solidna Firma 2017.

Nasza organizacja nieustannie dba o jakość i wysoki poziom świadczonych usług aktuarialnych. Nasze działania są ukierunkowane na profesjonalne doradztwo w zakresie wyceny rezerw na świadczenia pracownicze. Dokładamy wszelkich starań aby każdy raport aktuarialny przygotowany przez naszych fachowców był zawsze zgodny z aktualnym stanem prawnym, spełniał najwyższe standardy a równocześnie był przyjrzysty i czytelny dla naszych Klientów.

 

Jak zawsze serdecznie zapraszamy do współpracy.

 

Zespół Attuario

 

 

2017-09-01

 

Nowa ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym w kontekście wyceny rezerw na świadczenia pracownicze

 6 czerwca 2017 roku została ogłoszona Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Ustawa wprowadza zmiany w regulacji rynku audytorskiego i biegłych rewidentów.

Opinia z badania zostanie zastąpiona sprawozdaniem z badania. Ma to zwiększyć przejrzystość oraz poprawić jakość informacji na temat przeprowadzonego badania. Ustawodawca zwiększa również odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy poprzez zaostrzenie kar. Najważniejszym celem nowej ustawy jest poprawienie jakości danych finansowych prezentowanych w sprawozdaniach.


Biegli rewidenci oraz firmy audytorskie chcąc być w zgodzie z ustawą, mają w szczególności obowiązek sprawdzać kompletność zobowiązań prezentowanych w sprawozdaniach, m. in. wartość rezerw na świadczenia pracownicze. Zdarza się, że firmy nie wyceniają rezerw na przyszłe świadczenia dla pracowników. Argumentem jaki używają jest zasada istotności.

I rzeczywiście, nieistotna ich wartość może występować w przypadku jednostek o niedużym zatrudnieniu, które posiadają młodych stażem pracowników i dodatkowo gwarantują pracownikom świadczenia na minimalnym poziomie, np. określone przez Kodeks Pracy. Istotnym celem opisywanej ustawy jest brak akceptacji ze strony biegłych rewidentów oraz firm audytorskich na tego typu "suche" stwierdzenia niepoparte rzetelnymi analizami. Aby stwierdzić nieistotność rezerwy, przede wszystkim należy ją obliczyć. 

Dlatego wskazane jest, by nie tylko większe przedsiębiorstwa, ale również małe jednostki, zatrudniające do kilkudziesięciu pracowników młodych stażem, kontrolowały poziom tej rezerwy, dokonując raz na kilka lat aktuarialnej wyceny rezerw na świadczenia pracownicze.

 

 

 

2017-05-02

 

MSR a US GAAP - opis różnic

 Rezerwy na świadczenia pracownicze w obu przypadkach (MSR, US GAAP) kalkulujemy metodą Projected Unit Credit stosując te same założenia aktuarialne dla obu standardów. Stan rezerw na dzień bilansowy nie różni się pomiędzy MSR a US GAAP. Zmienia się tylko sposób ujęcia księgowego.
Dwie podstawowe różnice w ujęciu wg MSR oraz US GAAP dla świadczeń po okresie zatrudnienia:

 

1. Zyski i/lub straty aktuarialne
MSR: ujęte w całości w okresie sprawozdawczym w sprawozdaniu z innych całkowitych dochodów
US GAAP: OPCJA1: ujęte w całości w okresie sprawozdawczym w rachunku zysków i strat
OPCJA2: zastosowanie amortyzacji do rachunku zysków i strat, np. "metoda korytarzowa"

 

2. Koszty przeszłego zatrudnienia:
MSR: ujęte w całości w okresie sprawozdawczym w rachunku zysków i strat
US GAAP: amortyzacja z innych całkowitych dochodów do rachunku zysków i strat.2017-04-02

 

 


2017-03-20

 

Wzrost stopy dyskontowej

 W latach bilansowych 2015-2016 zaobserwowaliśmy wzrost stóp dyskontowych stosowanych do wyceny rezerw na świadczenia pracownicze. W Polsce stopy dyskontowe ustala się w oparciu o występujące na koniec okresu sprawozdawczego stopy zwrotu z obligacji skarbowych. Waluta i termin wykupu obligacji skarbowych powinny być zgodne z walutą i szacunkowym terminem realizacji zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych. Na koniec 2014 roku średnia rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wynosiła ok. 2,5%. Dziś już osiągnęliśmy poziom ok. 3,6%.


Jaki ma to wpływ na wartość rezerw na świadczenia pracownicze?


W rezerwach na świadczenia pracownicze im wyższa stopa dyskontowa, tym niższa wartość rezerwy. W związku z tym w ostatnich 2 latach bilansowych powinien pojawić się zysk aktuarialny z tytułu zmiany stopy dyskontowej przyjętej w wycenie. Oznacza to, że rekomendowana przez aktuariusza wartość rezerw utworzona na koniec 2016 roku jest niższa od policzonej przy stopie dyskontowej zastosowanej do kalkulacji rezerw na koniec 2015 roku.


Przykładowy rachunek zysków i strat aktuarialnych dla odpraw emerytalnych:
Stan rezerw na dzień 31/12/2015 = 1 000 000 zł
Koszty bieżącego zatrudnienia (KBZ) = 175 000 zł
Koszty odsetek (Odsetki netto od zobowiązania) (KO) = 25 000 zł
(Zysk)/Strata aktuarialna (ZSA) = -100 000 zł
Wypłacone świadczenia = - 50 000 zł
Stan rezerw na dzień 31/12/2015 = 1 050 000 zł
Przyjmijmy na potrzeby przykładu, że zysk aktuarialny dotyczy wyłącznie zmiany stopy dyskontowej.


Ujęcie w księgach zgodne z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 19 (MSR 19)
Koszt ujęty w rachunku zysków i strat:
KBZ + KO = 200 000 zł
Przychód ujęty w innych całkowitych dochodach, który nie zostanie przeklasyfikowany na zysk w rachunku zysków i strat:
-ZSA = 100 000 zł
Zgodnie z MSR 19 zysk lub strata aktuarialna z tytułu świadczeń po okresie zatrudnienia, która powstała na skutek zmiany stopy dyskontowej, nie wpływa na wynik. Pojawia się jedynie w bilansie w pozycji, np. kapitał z aktualizacji wyceny.


Ujęcie w księgach zgodne z Krajowym Standardem Rachunkowości nr 6 (KSR 6)
Koszt ujęty w rachunku zysków i strat:
KBZ + KO + ZSA = 100 000 zł
Inaczej jest w Polskich Standardach Rachunkowości, które nie eliminują wpływu zmiany stopy dyskontowej na wynik.

 


 

2017-01-05

 

Zmiana wieku emerytalnego

 19 grudnia 2016 roku prezydent podpisał Ustawę z dnia 16 listopada 2016 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. 5 stycznia 2017 roku została ogłoszona w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2017 poz. 38). Ustawa zakłada obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn (dotąd obowiązująca ustawa zakładała stopniowe wydłużanie wieku emerytalnego do 67 lat). Ustawa z dnia 16 listopada 2016 roku będzie obowiązywała od 1 października 2017 roku.

Co to oznacza w kontekście wyceny rezerw na świadczenia pracownicze?
Raporty z wyceny rezerw na świadczenia pracownicze przygotowane przez Attuario sporządzone na dzień bilansowy 31 grudnia 2016 roku (oraz na daty bilansowe w 2017 roku) będą uwzględniały wiek emerytalny zgodny z obowiązującą ustawą z dnia 16 listopada 2016 roku.

Jaki wpływ na wartość rezerw będzie miała zmiana założenia dotyczącego wieku emerytalnego?
Oczywiście każdy przypadek jest inny i zależy od struktury zatrudnienia w jednostce. Istotną zmianą jaką wprowadza nowa ustawa jest zmiana wieku emerytalnego z 67 (uwzględniając okres przejściowy) na 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Dlatego dużo bardziej zmianę odczują jednostki zatrudniające więcej kobiet. Od strony wyliczeń rezerw na świadczenia pracownicze projekcje wszystkich pracowników zostaną skrócone o maksymalnie 2 lata dla mężczyzn i maksymalnie 7 lat dla kobiet. W związku z tym, że najczęściej jednostki zawiązują rezerwy na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe odniesiemy się do tych świadczeń.
 
Odprawy emerytalne
Rezerwy na odprawy emerytalne zwiększą się w związku ze wzrostem prawdopodobieństwa otrzymania odprawy. Skróci się termin zapadalności świadczeń z tytułu odpraw emerytalnych.
 
Nagrody jubileuszowe
Rezerwy na nagrody jubileuszowe mogą zmniejszyć się. Wynika to ze skrócenia projekcji nawet o 7 lat dla kobiet. W związku z tym, że nagrody najczęściej przysługują pracownikom co 5 lat, to ze specyfiki regulaminu możemy nie uwzględnić w rezerwach nawet 2 nagród jubileuszowych dla kobiet.

 

 


2016-11-18

 

Interpretacja rezerw na odprawy pośmiertne

 Jednym ze świadczeń, które gwarantuje kodeks pracy, jest odprawa pośmiertna.


ZASADY WYPŁATY ODPRAWY POŚMIERTNEJ


Zgodnie z art. 93 Kodeksu Pracy w razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie zmarłego przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna w wysokości zależnej od stażu pracy u danego pracodawcy i wynosi:
-100% wynagrodzenia pracownika, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat,
-300% wynagrodzenia pracownika, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 15 lat,
-600% wynagrodzenia pracownika, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.

Do odbioru odprawy upoważnieni są członkowie rodziny zmarłego: małżonek lub inni członkowie rodziny spełniający warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli po zmarłym pracowniku została tylko jedna osoba upoważniona do odbioru odprawy, wypłacana jest jako połowa wysokości odprawy naliczonej zgodnie z powyższymi zasadami.

Pracodawca może być zwolniony z obowiązku wypłaty odprawy członkom rodziny zmarłego, mówi o tym Paragraf 7 art. 93 Kodeksu Pracy. Warunkiem jest ubezpieczenie pracownika na życie oraz z własnych środków opłacanie składki ubezpieczeniowej. Nie dotyczy to sytuacji, gdy pracodawca zawiera z zakładem ubezpieczeniowym umowę o ubezpieczenie grupowe/indywidualne pracowników, ale składki potrącane są przez pracodawcę z wynagrodzenia pracownika. Jeżeli pracodawca ubezpieczył pracownika na wypadek śmierci i opłaca stosowne składki, to w chwili śmierci pracownika członkowie rodziny zmarłego otrzymają od instytucji finansowej odszkodowanie. Nie może być ono jednak niższe od wysokości odprawy pośmiertnej. Zatem jeżeli odszkodowanie jest wyższe lub równe odprawie pośmiertnej, to pracodawca jest całkowicie zwolniony z wypłaty świadczenia. W przeciwnym przypadku pracodawca ma obowiązek wypłacić członkom rodziny różnicę między odprawą przysługującą na podstawie Kodeksu Pracy a odszkodowaniem wypłaconym przez zakład ubezpieczeń.

Jednostka może w odrębnych regulacjach (regulamin, układ, itp.) ustalić inne zasady wypłaty odprawy pośmiertnej, jednak muszą być one korzystniejsze niż gwarantuje to Kodeks Pracy.

 

METODA WYZNACZANIA REZERWY NA ODPRAWY POŚMIERTNE

 

 Jeżeli Ustawa o Rachunkowości oraz Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 19 nakłada obowiązek na Jednostkę tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze, w tym także na odprawy pośmiertne, to wyliczenia powinny być zgodnie z metodą aktuarialną, najlepiej wykonane przez licencjonowanego aktuariusza. Nasze biuro aktuarialne wyznacza rezerwy zgodnie z metodą „Projected Unit Credit” rekomendowaną przez Krajowe i Międzynarodowe Standardy rachunkowości.

 

ZALEŻNOŚĆ REZERWY OD WIEKU PRACOWNIKÓW

 

Wartość rezerwy na odprawy pośmiertne w znacznym stopniu zależy od wieku pracownika i im pracownik starszy tym rezerwa będzie wyższa, ponieważ ryzyko śmierci rośnie wraz z wiekiem.  Oznacza to, że rezerwy na odprawy pośmiertne będą niższe w przypadku firm zatrudniających młodych pracowników od tych ze starszym zespołem.

 

WYSOKOŚĆ REZERWY NA ODPRAWY POŚMIERTNE – WARTOŚĆ ISTOTNA

 

Jeżeli zasady przyznawania świadczeń w Jednostce sprowadzają się do minimalnego wymogu kodeksowego, to może zachodzić taka sytuacja, że rezerwy na odprawy pośmiertne będą wyższe od rezerw na odprawy emerytalne. Dlatego nie możemy od razu zakładać, że skoro prawdopodobieństwa śmierci są niskie, to rezerwa na odprawy pośmiertne będzie stanowić nieistotną wartość. Szczególnym przykładem są Jednostki zatrudniające pracowników z dużym stażem pracy u pracodawcy. Członkowie rodzin zmarłego pracownika mogą otrzymać odprawę pośmiertną nawet w wysokości 6-krotnego wynagrodzenia miesięcznego, przy odprawie emerytalnej w wysokości maksymalnie jednomiesięcznego wynagrodzenia. Dlatego aby stwierdzić nieistotność kwoty rezerw na odprawy pośmiertne należy to sprawdzić, a jeżeli rzeczywiście byłaby to wartość nieistotna, co kilka lat powtórzyć badanie istotności rezerwy. 

 

UBEZPIECZENIE PRACOWNIKÓW NA WYPADEK ŚMIERCI A ZAWIĄZYWANIE REZERWY NA ODPRAWĘ POŚMIERTNĄ

 

Jeżeli pracodawca ubezpieczył na życie pracowników oraz opłaca składki z własnych środków, to może być zwolniony z tworzenia rezerwy na odprawy pośmiertne. Należy pamiętać jednak o tym, że jeżeli różnica miedzy sumą ubezpieczenia a przyszłym świadczeniem będzie dodatnia, to pracodawca ma obowiązek zwrócić rodzinie zmarłego pracownika wspomnianą różnicę. W takich przypadkach należy tworzyć rezerwę na odprawy pośmiertne, w kwocie różnicy między zdyskontowana sumą ubezpieczenia a rezerwą na odprawy pośmiertne wynikająca z regulacji Jednostki (lub Kodeksu Pracy). Niedoszacowanie sumy ubezpieczenia często bierze się stąd, że nie uwzględnia się wzrostu wynagrodzeń pracowników, czy zmiany mnożnika zależnego od stażu pracownika.

 

 

2016-10-12

 

Interpretacja rezerw na nagrody jubileuszowe.

 Nagroda jubileuszowa jest świadczeniem przysługującym pracownikowi w związku z osiągnięciem określonego stażu pracy. Nagrody nie są regulowane Kodeksem Pracy, a więc pracodawca nie ma obowiązku wypłacania tego typu świadczeń. Szczegółowe informacje dotyczące nabywania praw do nagród jubileuszowych oraz ich wysokość, która najczęściej zależy od przepracowanego stażu pracy, znajdują się w regulaminach, układach zbiorowych pracy lub w ustawach branżowych, np. „Karta Nauczyciela”. Najczęściej wypłacane są co 5 lat. Wynika to z rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, które wyłącza w szczególnym przypadku (świadczenie wypłacane nie częściej niż co 5 lat) nagrodę jubileuszową z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne.

Nagrody jubileuszowe przysługują pracownikom w trakcie trwania zatrudnienia. W związku z tym prawdopodobieństwo wypłaty kolejnych nagród jubileuszowych jest wyższe niż świadczeń przysługujących pracownikom dopiero po okresie zatrudnienia. Dlatego też, jeżeli w firmie obowiązuje regulamin przewidujący wypłaty nagród jubileuszowych, wówczas istnieje również obowiązek ujmowania w bilansie rezerw na te świadczenia. Z uwagi na skomplikowaną procedurę wyceny tego typu rezerw, spółki zlecają tego typu wycenę aktuariuszowi. W raportach aktuariusza najczęściej rezerwa na nagrody przedstawiana jest w postaci zagregowanej kwoty, z wydzieloną częścią krótkoterminową. Jak interpretować taką wartość?
Metodę tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze szczegółowo opisuje Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 19 „Świadczenia pracownicze” (MSR19). Istotnymi założeniami tej metody są:
a) „współczynnik zarobienia” – część przyszłej nagrody „zarobiona” do dnia bilansowego
b) uwzględnienie w wycenie rezerw założeń aktuarialnych (finansowych i demograficznych),
c) uwzględnienie w wycenie wszystkich przyszłych świadczeń pracowniczych wynikających z regulaminu.
Na szczególną uwagę zasługuje punkt c).  Rekomendowana przez MSR19 metoda Projected Unit Credit zakłada rozłożenie kosztu wynikającego z wypłaty przyszłych nagród jubileuszowych na cały okres zatrudnienia u danego pracodawcy.

Nagrody jubileuuszowe

Powyższy rysunek przedstawia sposób naliczania rezerw na nagrody jubileuszowe dla jednego pracownika. Na dzień bilansowy utworzona zostaje rezerwa będąca sumą rezerw na poszczególne nagrody za 20-lecie, 25-lecie oraz 30-lecie w częściach „zarobionych” do dnia bilansowego. W związku z powyższym kwota rezerw na nagrody jubileuszowe wykazana w raportach aktuarialnych jest sumą rezerw na poszczególne nagrody jubileuszowe przysługujące pracownikom do końca trwania zatrudnienia u pracodawcy (do osiągnięcia wieku emerytalnego). Tworzenie rezerw na nagrody jubileuszowe przysługujące pracownikom tylko w najbliższych 5 latach, podczas gdy pracownikom przysługują także nagrody w kolejnych latach po 5-cio letnim okresie, jest niezgodne z metodą Projected Unit Credit oraz z zasadą współmierności przychodów i kosztów.  

 


 

2016-06-08


 

Wpływ stopy dyskontowej na wartość rezerw na świadczenia pracownicze


Jednym z najważniejszych założeń finansowych przyjmowanym do wyliczeń rezerw na świadczenia pracownicze (np. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe) jest stopa dyskontowa. Dlatego poniższy artykuł służy przybliżeniu Państwu tego zagadnienia.
W formule do wyznaczenia rezerw na świadczenia pracownicze wykorzystywany jest współczynnik dyskontujący v określony poniższym wzorem v=1/(1+i), gdzie i – stopa dyskontowa. Dzięki zastosowaniu współczynnika dyskontującego w wyliczaniu rezerw uwzględniamy zmianę wartości pieniądza w czasie. Zatem znając przyszłą wartość świadczenia do wypłaty, za pomocą dyskontowania znajdziemy wartość bieżąca tego świadczenia. Jak to rozumieć? Oznacza to, że jeżeli za rok musimy wypłacić naszemu pracownikowi 10 000 zł odprawy emerytalnej, to wystarczy aby dziś odłożyć ok. 9 901 zł na lokatę z oprocentowaniem 1%, ok. 9 804 zł przy oprocentowaniu 2% i 9 709 zł przy oprocentowaniu 3%. Już tutaj widzimy, że im wyższa stopa oprocentowania, tym niższą kwotę możemy dzisiaj odłożyć. Tak samo możemy interpretować rezerwy na świadczenia pracownicze.  Aby w sposób uproszczony pokazać wpływ stopy dyskontowej na wartość rezerw potraktujmy kwotę jaką odkładamy na lokatę jako rezerwę. Jest to spore uproszczenie, ponieważ na rezerwę mają wpływ: założenia finansowe i demograficzne, „współczynnik zarobienia” wynikający z metody Projected Unit Credit oraz wysokość przyszłych świadczeń wynikająca z regulacji uchwalonych w Jednostce. Celem tego artykułu jest wyjaśnienie wpływu zastosowania stopy dyskontowej na wartość rezerwy.
Zgodnie z powyższym przykładem „rezerwa” na rok przed wypłatą świadczenia będzie wynosiła:


Przykład ten przedstawia w uproszczony sposób wartość rezerwy dotyczącej świadczenia wypłaconego za 1 rok. Proszę zwrócić uwagę jaki wpływ ma dyskontowanie, gdy świadczenie będzie wypłacone za 10 lat. Wówczas:

Sposób interpretacji jest taki sam, tj. jaką kwotę musimy mieć dzisiaj, aby z lokaty o odpowiednim oprocentowaniu otrzymać po 10 latach 10 000 zł.
Wyniki przedstawia poniższa tabela:


Wartość rezerwy ustalona przy stopie 1% jest wyższa aż o ok. 22% od kwoty rezerwy ustalonej przy stopie 3%. Jaki wpływ na wynik rezerwy ma stopa dyskontowa? Po przeanalizowaniu powyższych przypadków odpowiedź jest prosta. Im wyższa stopa dyskontowa, tym niższa rezerwa.
Ale powyższe przykłady dotyczą tylko jednego świadczenia. W rzeczywistości Jednostka wypłaci ich więcej w różnych okresach. Aby lepiej zrozumieć wpływ stopy dyskontowej na wysokość rezerwy przeanalizujmy przykład: Jednostka „X” zatrudnia 200 pracowników z następującą strukturą:


Jednostka zapewnia wypłatę odpraw emerytalno-rentowych zgodnie z art. 92’ Kodeksu Pracy w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia oraz nagród jubileuszowych za 25- oraz 35-lecie pracy ogółem w wysokości odpowiednio jedno- i dwumiesięcznego wynagrodzenia pracownika. Stopa dyskontowa zależy od średniego terminu zapadalności świadczeń. Sposobu wyznaczania stopy dyskontowej nie będziemy opisywać w niniejszym artykule, w tym celu zapraszamy do zapoznania się z artykułami znajdującymi się w zakładce Aktuariusz-Baza Wiedzy (np. e-Book część 3). W tym przykładzie przyjęliśmy stopę dyskontową na poziomie 3% rocznie.  Dodatkowo założyliśmy wzrost wynagrodzeń na poziomie 2,5% rocznie oraz mobilność pracowników na poziomie 3% rocznie. Wyniki kalkulacji kształtują się następująco (wyniki dla potrzeb przykładu zostały zaokrąglone do pełnych tysięcy).

Na poniższym wykresie przedstawiamy w jaki sposób zmienia się wartość rezerwy na świadczenia pracownicze, jeżeli zmienimy poziom stopy dyskontowej, przy pozostałych założeniach pozostawionych bez zmian.

Potwierdza się zasada, że im wyższa stopa dyskontowa tym niższa rezerwa.
Warto jeszcze spojrzeć jaki wpływ procentowy ma zmiana stopy dyskontowej na wysokość rezerwy.


Okazuje się, że wzrost stopy dyskontowej o 0,5% daje spadek rezerwy na odprawy emerytalno-rentowe o 6% oraz przy obniżeniu stopy dyskontowej o 0,5% rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe wzrasta o blisko 7%. Jak widać na powyższym wykresie wpływ zmiany stopy dyskontowej na wysokość rezerw na nagrody jubileuszowe jest znacznie mniejszy niż na rezerwy na odprawy emerytalno-rentowe. Przy zmianie o 0,5% stopy dyskontowej rezerwa na nagrody jubileuszowe zmienia się o ok. 3%. Dzieje się tak ze względu na termin zapadalności świadczeń. Średni termin zapadalności świadczeń po okresie zatrudnienia (np. odpraw emerytalno-rentowych) jest dłuższy niż dla świadczeń wypłacanych w trakcie zatrudnienia (np. nagród jubileuszowych).  A więc dla świadczeń o dłuższym terminie zapadalności, zmiana stopy dyskontowej ma większy wpływ na wzrost/spadek rezerwy niż dla tych o krótszym terminie zapadalności.
Na tym przykładzie widać jak ważne jest dobranie odpowiedniej stopy dyskontowej, ponieważ wysokość rezerwy jest bardzo wrażliwa na jej zmiany.
Często spotykamy się z pytaniem od klientów dlaczego wysokość rezerwy uległa zmianie w stosunku do poprzedniej daty bilansowej skoro stopa dyskontowa pozostała na tym samym poziomie. Należy pamiętać o tym, że na wysokość rezerwy ma wpływ wiele innych czynników, jak na przykład przyrost stażu czy zmiana innych założeń aktuarialnych, np. prognozowany wzrost wynagrodzeń.
Proszę pamiętać, że każda Jednostka zgodnie z MSR 19 ujawnia analizę wrażliwości dla każdego istotnego założenia, a niewątpliwie stopa dyskontowa takim jest. Zatem w każdym wysłanym przez nas raporcie z wyceny rezerw na świadczenia pracownicze znajduje się rozdział dotyczący analizy wrażliwości, w którym pokazujemy jak zmieni się wynik rezerwy, jeżeli stopa dyskontowa zmieni się np. o ±0,5%.

 


 

2015-10-07


Różnica między MSR 19 a KSR 6

Przypominamy, że Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 (KSR 6) częściowo dostosował się do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 19 (MSR 19) w kwestii rezerw na świadczenia pracownicze. Zgodnie z punktem 4.7 KSR 6 "Jednostka przy wycenie świadczeń emerytalnych i podobnych stosuje postanowienia MSR 19 „Świadczenia pracownicze”, z tym, że zyski i straty wynikające z aktuarialnego przeszacowania są odnoszone zawsze do rachunku zysków i strat w pozycji pozostałych przychodów lub pozostałych kosztów operacyjnych." Oznacza to, że oba standardy rekomendują jedną metodę kalkulacji rezerw na świadczenia pracownicze (metodę Projected Unit Credit = prognozowanych uprawnień jednostkowych). Szczegółowo metoda ta została opisana w MSR 19. Występuje zasadnicza różnica między standardami, a mianowicie sposób ujęcia w księgach zobowiązań z tytułu świadczeń po okresie zatrudnienia, np. odpraw emerytalnych.

PRZYKŁAD
Przykład będzie dotyczył odpraw emerytalnych – świadczeń po okresie zatrudnienia.
Stan rezerw na bilans otwarcia = 100 000 zł
Wypłacone świadczenia w okresie bilansowym = 20 000 zł
Strata aktuarialna w okresie bilansowym = 30 000 zł
Zysk aktuarialny w okresie bilansowym = 0 zł
Stan rezerw na bilans zamknięcia = 150 000 zł
Koszty odsetek, Koszty bieżącego zatrudnienia = 40 000 zł

PROPOZYCJA UJĘCIA W SPRAWOZDANIU Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZGODNA Z MSR 19
Koszty ujęte w rachunku zysków i strat z tytułu przyszłych odpraw emerytalnych = 40 000 zł (koszty odsetek, koszty bieżącego zatrudnienia)

Wartość wprowadzona do sprawozdania z innych całkowitych dochodów z tytułu przyszłych odpraw emerytalnych = 30 000 zł (strata aktuarialna, zysk aktuarialny).
Odprawy emerytalne stanowią zgodnie z klasyfikacją MSR 19 świadczenia po okresie zatrudnienia. Skutki wynikające z przeszacowania zobowiązań (tzw. zyski i/lub straty aktuarialne) z tytułu świadczeń po okresie zatrudnienia nie wpływają na wynik finansowy Jednostki. W powyższym przypadku w rachunku zysków i strat pokażemy koszt w wysokości 40 000 zł.

PROPOZYCJA UJĘCIA W SPRAWOZDANIU Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZGODNA Z KSR 6
Koszty ujęte w rachunku zysków i strat z tytułu przyszłych odpraw emerytalnych = 70 000 zł (koszty odsetek, koszty bieżącego zatrudnienia, strata aktuarialna, zysk aktuarialny)

Sposób ujęcia w księgach wyceny zgodnej z KSR 6 jest zdecydowanie prostszy. W powyższym przypadku w rachunku zysków i strat pokażemy koszt w wysokości 70 000 zł, na który składają się zmiana stanu rezerw w okresie bilansowym (150 000 zł - 100 000 zł = 50 000 zł) oraz wypłacone w okresie bilansowym świadczenia (20 000 zł). Oznacza to, że w przypadku świadczeń po okresie zatrudnienia na wynik finansowy mogą wpływać zmiany stóp procentowych oraz innych założeń aktuarialnych - MSR 19 to wyeliminował.

 


 

2014-12-12


Nowelizacja KSR 6 – Rezerwy na świadczenia pracownicze.

4 marca 2014 roku Komitet Standardów Rachunkowości uchwalił  nowelizację  Krajowego Standardu Rachunkowości nr 6 "Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe" (KSR 6). Po raz pierwszy znowelizowany KSR 6 będzie stosowany w przypadku sprawozdań finansowych za 2014 rok –  dotyczy to spółek, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Wprowadzone zmiany mówią o zasadach przedstawiania zysków i strat powstałych w wyniku aktuarialnego przeszacowania rezerw na świadczenia pracownicze.
Zgodnie z założeniami Komitetu celem wprowadzonych zmian było dostosowanie treści Standardu do zmienionych zapisów Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 19 „Świadczenia pracownicze” (MSR 19).
KSR  6 po nowelizacji wskazuje w punkcie 4.7 informację o tym, że Jednostka przy wycenie świadczeń emerytalnych i podobnych powinna stosować postanowienia MSR 19 „Świadczenia pracownicze”, z tym, że zyski i straty wynikające z aktuarialnego przeszacowania powinny zostać odniesione zawsze do rachunku zysków i strat w pozycji pozostałych przychodów lub pozostałych kosztów operacyjnych. W związku z tym wymieniona nowelizacja wprowadziła przede wszystkim istotną różnicę w ujęciu rezerw na świadczenia po okresie zatrudnienia (np. odpraw emerytalnych) w sprawozdaniu finansowym. Zgodnie z MSR 19 obowiązującym od roku bilansowego 2013 wszelkie zyski i/lub straty aktuarialne powstałe z przeszacowania rezerw na świadczenia po okresie zatrudnienia powinny zostać ujęte w pozostałych całkowitych dochodach (np. w kapitale z aktualizacji wyceny).

 


 
2014-09-01

 

Zmiany znowelizowanego MSR 19 - Analiza wrażliwości

 

Zgodnie z paragrafem 173 znowelizowanego Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR19) w sprawozdaniu finansowym za okresy rozpoczynające się od dnia 1 stycznia 2014 r. jednostka będzie prezentowała dane dotyczące informacji, które należy ujawnić na mocy paragrafu 145, na temat wrażliwości zobowiązania z tytułu określonego świadczenia. Innymi słowy sprawozdanie zgodne z wymogami MSR 19 będzie dodatkowo pokazywało wpływ zmian istotnych założeń aktuarialnych na wysokość rezerw na świadczenia pracownicze. Korzyścią wynikającą z wprowadzenia tego typu ujawnienia będzie większe zrozumienie wpływu istotnych założeń na wynik rezerw.

 


2013-10-10


Jakie zmiany proponuje znowelizowany MSR19?

 Dnia 05/06/2012 roku zostało przyjęte Rozporządzenie Komisji (UE) nr 475/2012, które zmieniło rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 i wprowadziło zmiany do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR19). Celem tego standardu jest uregulowanie rachunkowości świadczeń pracowniczych oraz ujawniania informacji na ich temat.
1. Koniec „metody korytarzowej”
W okresach bilansowych rozpoczynających się od 01/01/2013 roku zyski i straty aktuarialne należy ujmować w innych całkowitych dochodach w momencie ich powstania.  W związku z tym nie będzie już stosowana „metoda korytarzowa”, która  zakładała rozłożenie w czasie ujęcia części zysków i strat aktuarialnych niemieszczących się w wyznaczonym korytarzu wartości (większych niż 10% zobowiązania z tytułu zdefiniowanych świadczeń lub 10% wartości godziwej aktywów programu). Po zmianach wszystkie zyski i straty aktuarialne nie będą ujmowane w rachunku zysków i strat (zatem nie będą  wpływać na wynik).
2. Zmiana w ujawnianiu informacji w rachunku zysków i strat aktuarialnych
Zgodnie z art. 141 znowelizowanego MSR 19 w rachunku zysków i strat aktuarialnych wyodrębniamy następujące elementy:
• Koszty zatrudnienia (koszty bieżącego zatrudnienia, koszty przeszłego zatrudnienia, do których uczestnicy programu nabyli lub nie nabyli praw, zyski i straty wynikające z rozliczenia),
• Koszty finansowe (koszty z tytułu odsetek) – zmiana wartości zobowiązania (składnika aktywów) netto z tytułu określonych świadczeń w trakcie okresu spowodowana upływem czasu,
• Przeszacowanie (zyski i straty aktuarialne, zwrot z aktywów programu z wyłączeniem kwot uwzględnionych w kosztach odsetek, wszelkie zmiany wysokości pułapu aktywów z wyłączeniem kwot uwzględnionych w kosztach odsetek).
Koszty zatrudnienia i finansowe będą ujmowane w wyniku finansowym, a kwot z przeszacowania nie będzie można przenosić do wyniku finansowego, ale będzie można poddać je reklasyfikacji w ramach kapitału własnego.
  

 Czytaj tekst rozporządzenia>>

 

 
 2013-05-28


Zmiana adresu korespondencyjnego

Szanowni Klienci,
z dniem 1 czerwca 2013 roku zmieniamy nasz adres do korespondencji, którą prosimy kierować na:
 
90-019 Łódź, ul. Dowborczyków 30/34
 
za wszystkie utrudnienia związane z powyższą zmianą przepraszamy.
 


 
2013-03-01


Biuro aktuarialne Attuario po raz trzeci otrzymało tytuł "SOLIDNA FIRMA" w XI edycji Programu Gospodarczo-Konsumenckiego Solidna Firma.

Pragniemy poinformować wszystkich naszych Klientów korzystających ze świadczonej przez nasze biuro usługi aktuarialnej wyceny rezerw na świadczenia pracownicze, iż po raz trzeci otrzymaliśmy tytuł "Solidna Firma". Srebrny Certyfikat "SOLIDNA FIRMA 2012" odebraliśmy w marcu 2013 roku.

 


 

2012-05-30


ZFŚS

Ministerstwo Finansów zachowało podstawę do odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na poziomie z 2010 roku.
Zgodnie z Ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o Funduszu Świadczeń Socjalnych  podstawą do wyliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowi kwotę wyższą.
Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów podstawą do obliczenia odpisów w 2012 roku jest ta sama kwota co w 2011 roku, czyli 2917,14 zł (wysokość średniej płacy z II półrocza 2010 roku).
 

 

 

2012-03-09


Zmiany w zakresie MSR 19 "Świadczenia Pracownicze"

W czerwcu 2011 Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zakończyła prace nad projektem wprowadzenia zmian do zasad rachunkowości świadczeń emerytalnych i innych świadczeń po okresie zatrudnienia. Efektem prac jest nowa wersja MSR 19 ”Świadczenia pracownicze” (MSR 19), która ma na celu zwiększenie przejrzystości i użyteczności ujawnianych informacji, a co z kolei zapewni użytkownikom sprawozdań finansowych lepszą jakość sprawozdań oraz umożliwi lepszą ocenę finansowego oddziaływania zobowiązań i aktywów programu zdefiniowanych świadczeń.
 

czytaj więcej >>

 


2012-02-08

 

ATTUARIO s.c. po raz drugi zdobyła tytuł "SOLIDNA FIRMA 2011" w X edycji Programu Gospodarczo - Konsumenckiego SOLIDNA FIRMA

Cały Zespół naszego biura niezmiennie wkłada wysiłek aby świadczone przez nas usługi aktuarialnej wyceny rezerw na świadczenia pracownicze były solidne, profesjonalne i terminowe, dlatego z wielką przyjemnością dzielimy się z Państwem informacją, iż ponownie otrzymaliśmy tytuł "Solidna Firma". Zdobyte certyfikaty są formą deklaracji z naszej strony, że w Attuario możecie Państwo zawsze liczyć na rzetelną obsługę w miłej i przyjaznej atmosferze.
 

zobacz więcej>>

 


 

2011-11-03


ATTUARIO s.c. Przedsiębiorstwem FAIR PLAY 2011

3 listopada 2011 Kapituła Programu " Przedsiębiorstwo Fair Play", Krajowa Izba Gospodarcza oraz Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym przyznał naszej firmie tytuł i certyfikat " Przedsiębiorstwo Fair Play" 2011 w XIV edycji Programu.
Program "Przedsiębiorstwo Fair Play" działa od 1998 r. ma na celu promowanie rzetelnych i etycznych firm w Polsce, które deklarując swój udział w programie i poddając się całorocznemu procesowi weryfikacji są w stanie spełnić wszystkie wymogi regulaminowe wykazując uczciwość i wierność zasadom "fair play" w biznesie.


zobacz więcej >>

 


 

2011-10-15


Szkolenie" REZERWY NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE"

 

W październiku b.r. nasza firma przeprowadziła szkolenie REZERWY NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE, do którego materiały szkoleniowe przygotowali licencjonowani aktuariusze.


 czytaj więcej >>

ATTUARIO - Aktuariusz
Biuro Aktuarialne

phone
22 371 66 96

emailAktuariusze Fair Play 2011

NAPISZ DO NAS
Oddzwaniamy natychmiast!

* wypełnij wszystkie pola formularza
- Zapoznałem się z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych


Zaufali nam:

aktuariusz