Poleć nas Znajomym 
                     

Aktualności

 

 

2018-12-07

Brak możliwości wyboru między emerytura a rentą

 1 grudnia 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z 29 września 2017 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy  i chorób zawodowych.  Na mocy tych ustaw prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje tylko osobie, która nie ma ustalonego prawa do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (zarówno wcześniejszej jak i w wieku powszechnym) i nie spełnia warunków do jej uzyskania. ZUS nie przywróci już prawa do renty, które ustało w związku z przyznaniem emerytury.
Pracodawcy jednak wciąż muszą płacić składkę rentową za pracowników, którzy mają już ustalone prawo do świadczenia emerytalnego, chociaż utraciły prawo do przejścia na rentę z tytułu niezdolności do pracy. 

 

  

2018-12-05

  Zwolnienie ze składki na FGŚP

  Przy dokonywaniu wyceny rezerw na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe, naliczoną rezerwę dodatkowo należy zwiększyć o tzn. „narzut na ZUS”. Jest to wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wartości, jakie obowiązują na dany dzień bilansowy na potrzeby wyceny są przekazywane przez Jednostkę.
Należy pamiętać, że nie dla wszystkich pracowników Jednostka zobligowania jest do opłacania składki na FGŚP (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych). W myśl przepisów ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych obowiązek opłaty ww. składki nie stosuje się do następującej grupy pracowników:
• osiągnęli 55 lat dla kobiet lub 60 lat dla mężczyzn,
• powracają z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych.
• ukończyli 50 lat i w przeciągu 30 dni przed zatrudnieniem byli zarejestrowani, jako bezrobotni,
• nie ukończyli 30 lat i zostali skierowani do pracy przez urząd pracy.

 

 

2018-11-28

Biuro aktuarialne Attuario po raz piąty otrzymało tytuł "SOLIDNA FIRMA" oraz Złoty Certyfikat w Programie Gospodarczo-Konsumenckim Solidna Firma.

 

Miło nam poinformować, iż po raz piąty zostaliśmy laureatem w Programie Gospodarczo-Konsumenckim Solidna Firma 2018.

 

 

 

 

zobacz ceryfikat >>

 

 

 

Nasza organizacja nieustannie dba o jakość i wysoki poziom świadczonych usług aktuarialnych. Nasze działania są ukierunkowane na profesjonalne doradztwo w zakresie Wyceny Rezerw na Świadczenia Pracownicze, Wycen Przedsiębiorstw oraz Wycen Instrumentów Finansowych w Skorygowanej Cenie Nabycia. Dokładamy wszelkich starań aby każdy raport aktuarialny przygotowany przez naszych fachowców był zawsze zgodny z aktualnym stanem prawnym, spełniał najwyższe standardy a równocześnie był przejrzysty i czytelny dla naszych Klientów.

Jak zawsze serdecznie zapraszamy do współpracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-11-27

Raport o inflacji – listopad 2018

W każdym kwartale Narodowy Bank Polski publikuje Raport o inflacji, który zawiera[1]:

         aktualną ocenę procesów inflacyjnych i determinant inflacji,

         opis polityki pieniężnej prowadzonej w ciągu ostatnich trzech miesięcy,

         projekcję inflacji i PKB na rok bieżący i dwa pełne lata po nim następujące.

 

W poniższej tabeli przedstawiona jest obliczona przez NBP listopadowa projekcja inflacji na tle lipcowej.

 

 

 

Z powyższej tabeli wynika, że przewidywana w listopadzie projekcja inflacji na 2018 pozostała bez zmian w stosunku do lipcowej, projekcja na 2019 zwiększyła się natomiast o 0,5 punktu procentowego, a na rok 2020 podobnie jak na 2018 utrzymała się na tym samym poziomie co lipcowa.

  


[1] http://www.nbp.pl

 

 

  2018-11-16

Bezrobocie w Polsce we wrześniu i październiku 2018

W październiku liczba osób bezrobotnych utrzymała się na rekordowym poziomie poniżej miliona osób, osiągając wartość 938,5 tys. osób. Stopa bezrobocia rejestrowanego zmniejszyła się w październiku do 5,7% z 5,8%  we wrześniu - wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jeszcze rok temu wynosiła 6,6%.

W październiku liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się o 8,9 tys. w porównaniu z wrześniem br. Spadła ona w 13 województwach, a wzrosła tylko w 3 regionach.

Natomiast we wrześniu 2018 roku liczba bezrobotnych wyniosła 948,9 tys. osób i w porównaniu z sierpniem spadła o 10,6 tys. osób. Według szacunków Ministerstwa Rodziny stopa bezrobocia utrzymywała się w tych miesiącach na rekordowo niskim poziomie – 5,8%. 

 

 Począwszy od 1991 r. wskaźnik bezrobocia w październiku nigdy nie był tak niski, a stopa bezrobocia w październiku  2018 roku była o 0,9 punktu procentowego niższa niż rok temu.

Spadek miał miejsce w 10 województwach - najsilniejszy (procentowy) w: wielkopolskim - o 2,3% mazowieckim i świętokrzyskim- o 2,1% oraz śląskim - o 1,9%.

 

 

 

 2018-11-09

Staż pracy, a liczba dni urlopu wypoczynkowego

 

Zgodnie z Kodeksem pracy każdemu pracownikowi przysługuje w każdym roku prawo do nieprzerwanego płatnego urlopu wypoczynkowego. To ile dni przysługuje pracownikowi w jednym roku określony jest w art. 154 Kodeksu pracy i zależny jest od stażu pracy. Wynosi on:

 

o  20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony mniej niż 10 lat,

o  26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

 

Do okresu tego wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia.

 

Wliczane są także dodatkowe okresy z tytułu zakończenia różnych etapów nauki, w tym ukończenia:

 

  • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
  • średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
  • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
  • średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
  • szkoły policealnej – 6 lat,
  • szkoły wyższej – 8 lat.

Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wliczane są także, zgodnie z art. 79 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium za szkolenia lub staże z tytułu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych. Należy tutaj zauważyć, że okresy te nie są wliczane do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego.

 

 

2018-11-05

Płaca minimalna

Rząd zaproponował, aby wynagrodzenia minimalne w 2019 roku wynosiło 2250zł. To o 7,1%  i jednocześnie o 150 złotych więcej niż obecnie. Od stycznia z 13,70 do 14,70 zł wzrosłaby również  minimalna stawka godzinowa dla pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych. Taką decyzję rząd podjął na Radzie Ministrów w dniu 11.09.2018 roku.

Istotnym znaczeniem przy wyliczeniu rezerw na świadczenia pracownicze dla spółek, w których podstawę do wyliczania odpraw emerytalno – rentowych czy nagród jubileuszowych stanowi minimalne wynagrodzenie jest stopa wzrostu minimalnego wynagrodzenia. W ostatnich latach płaca minimalna znacząco wzrasta, zatem należy przyjmować odpowiednio wysokie wskaźniki wzrostu wynagrodzenia minimalnego.

 

2018-01-02

 

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2017 roku (szybki szacunek GUS)

Główny Urząd Statystyczny opublikował wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2017 roku (ceny towarów i usług konsumpcyjnych oszacowane według eksperymentalnego szybkiego szacunku). 

W stosunku do poprzedniego miesiąca (listopada 2017 roku) ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,2%. W porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku ceny wzrosły o 2,0%.

 

Miesiąc wcześniej analogiczne wskaźniki dla listopada (dane ostateczne) wynosiły:

 

 

  Dane za grudzień 2017 roku mają charakter wstępny i mogą jeszcze ulec zmianie. Dane ostateczne zostaną opublikowane przez GUS 15 stycznia 2018 roku.

 

 

2017-12-28

 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia na koniec listopada 2017 roku.

 

Stopa bezrobocia w listopadzie 2017 roku (stan na koniec miesiąca) wyniosła 6,5%, co oznacza spadek w stosunku do października 2017 roku o 0,1pp. (w październiku 2017 roku stopa bezrobocia wynosiła 6,6%). Największa stopa bezrobocia była w województwie warmińsko-mazurskim (11,5%), zaś najmniejsza w województwie wielkopolskim (3,7%).

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w listopadzie 2017 roku (stan na koniec miesiąca) wyniosła 1067,7tys. Na koniec października 2017 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych wynosiła 1069,5tys.

 

 

 

2017-12-12

 

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2017 roku

Główny Urząd Statystyczny opublikował wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2017 roku.
W stosunku do poprzedniego miesiąca (października 2017 roku) ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,5%. W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych, wykazywanych we wskaźniku, odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen.
Największy wpływ na wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny:
- ceny żywności (o 1,1%),
- transportu (o 1,6%),
- mieszkania (o 0,2%).
Największe obniżenie cen miało natomiast miejsce w:
- ceny odzieży i obuwia (o 0,3%),
- łączności (o 0,2%).

 

 

 2017-12-05

 

Ubezpieczenie pracownika a wartość rezerw na świadczenia pracownicze.


Odprawa pośmiertna jest świadczeniem pracowniczym wypłacanym rodzinie zmarłego w przypadku śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby (art. 93.  par. 1. Kodeksu Pracy).
Kodeks Pracy do członków rodziny, którym należy się odprawa pośmiertna zalicza: małżonka lub innych członków rodziny spełniających warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 
Zgodnie z Ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych do renty rodzinnej uprawnieni są następujący członkowie rodziny:
1) dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
2) przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka,
3) małżonek (wdowa i wdowiec),
4) rodzice.
Za rodziców w rozumieniu ustawy uważa się również ojczyma i macochę oraz osoby przysposabiające.
Wysokość świadczenia w myśl artykułu 93, par.2 Kodeksu Pracy, jest równa jedno-, trzy- bądź sześciokrotności wynagrodzenia w zależności od stażu pracy pracownika u danego pracodawcy. Wysokość i zasady wypłaty tego świadczenia mogą zmieniać obowiązujące w danej jednostce, wewnętrzne przepisy (m.in. regulamin wynagradzania, układ zbiorowy pracy), pod warunkiem, że tak określone reguły nie pogarszają warunków określonych przepisami Kodeksu Pracy.
Odprawa pośmiertna jest długoterminowym zobowiązaniem spółki, na które pracodawca powinien tworzyć rezerwy tak, aby spełnić zasadę współmierności przychodów i kosztów, o której mowa w ustawie o rachunkowości. Uzasadnieniem do nie tworzenia rezerw na ten rodzaj świadczenia, może być jedynie, nieistotny poziom tych rezerw, w ramach przyjętej polityki rachunkowości. Dodatkowo jednostki objęte przepisami ustawy o rachunkowości zobowiązane są - w myśl art. 4 ust. 1 tej ustawy - przedstawić rzetelnie i jasno sytuację finansową i majątkową oraz wynik finansowy, a więc m.in. wykazać swoje kompletne zobowiązania. Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy o rachunkowości, do zobowiązań zalicza się też rezerwy, mimo że termin ich wymagalności i kwota nie są pewne.
Zobowiązanie wypłaty świadczenia w przypadku śmierci pracownika, a tym samym i konieczność tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze, nie występuje jednak w przypadku, gdy pracodawca wykupi dla pracownika ubezpieczenie na życie, z sumą ubezpieczenia większą, bądź równą wysokości odprawy pośmiertnej, o której mowa wyżej.
W przypadku, gdy pracodawca wykupi dla danego pracownika ubezpieczenie na życie, z sumą ubezpieczenia mniejszą, niż wysokość odprawy pośmiertnej, o której mowa wyżej, zobowiązanie wypłaty świadczenia, w przypadku śmierci pracownika, a tym samym konieczność tworzenia rezerw na odprawy pośmiertne, jest ograniczona do wysokości różnicy pomiędzy odprawą pośmiertną, przy założeniu braku ubezpieczenia, a wysokością sumy ubezpieczenia.
Odprawa pośmiertna jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych i jest wyłączona z podstawy wymiaru ZUS.


 

2017-11-27


Kurs Euro na 31 października 2017r.


Średni kurs Euro na 31 października 2017r., wyznaczony na podstawie tabeli A Narodowego Banku Polskiego, wyniósł 4,2498.  Oznacza to spadek kursu Euro z 31 października 2016r. wynoszącego 4,3267 o 1,8%.
Zakłady ubezpieczeń, dla których wymogiem kapitałowym jest kwota minimalnego wymogu kapitałowego (MCR) wyznaczona w oparciu o nieprzekraczalny dolny próg MCR, wskutek zmiany (obniżenia) kursu Euro będą miały obniżony wymóg kapitałowy. Powyższa zmiana kursu Euro po raz pierwszy zostanie zastosowana do wymogów kapitałowych wyliczonych na 31 grudnia 2017r. 

 

 

2017-11-15

 

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2017 roku

13 listopada 2017 r. GUS opublikował ceny towarów i usług konsumpcyjnych.
W październiku 2017 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,5%. W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych, wykazywanych we wskaźniku, odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen.
Największy wpływ na wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny:
- żywności, napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych (o 0,7%) oraz
- odzież i obuwie (o 3,5%).
Największe obniżenie cen miało natomiast miejsce w:
- kategorii rekreacja i kultura (o 0,5%),
- w kategorii napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (o 0,2%) oraz
- w kategorii inne towary i usługi (o 0,2%).

  

 

2017-11-14

 

Przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2017 r.

Znamy już wysokość przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2017 r.

10 listopada Prezes Głównego Urzędu Statystycznego wydał komunikat w tej sprawie o następującej treści:
Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 i 1386) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2017 r. wyniosło 4 255,59 zł.

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia może mieć wpływ na wysokość rezerw na świadczenia pracownicze, w szczególności takich jak: odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, nagrody jubileuszowe, w spółkach które uzależniają wysokość tych świadczeń od wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Najczęściej są to spółki, które istnieją już wiele lat i maja bardzo rozbudowane regulaminy wynagradzania lub zakładowe układy zbiorowe pracy.

 

 

2017-11-13

 

Dlaczego nagrody jubileuszowe wypłacane są najczęściej co 5 lat?

Najczęściej nagrody jubileuszowe w zakładach pracy wypłacane są co 5 lat. Powodem takiego stanu jest wyłączenie z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nagród jubileuszowych (gratyfikacji), które przysługują pracownikom nie częściej, niż co 5 lat.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 2236 ze zm.), w myśl zwartych w nim uregulowań (§ 2 ust. 1 pkt 1) podstawy wymiaru składek nie stanowią nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat.

Nagrody jubileuszowe nie są świadczeniami obligatoryjnymi, uregulowanymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Prawo do nagrody jubileuszowej musi być uregulowane w wewnętrznych dla spółki przepisach, np. w regulaminie wynagradzania, czy zakładowym układzie zbiorowym pracy.

W konsekwencji wyłączenia nagród jubileuszowych, które wypłacane są nie częściej, niż co 5 lat, z podstawy wymiary składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, rezerwy na nagrody jubileuszowe również nie uwzględniają dodatkowych narzutów z tym związanych.

 

 

2017-11-07

 

Wzrost minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2018 r. o 5%

 12 września 2017 r. została ogłoszona wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.
1) od dnia 1 stycznia 2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 2100 zł.
2) od dnia 1 stycznia 2018 r. minimalna stawka godzinowa będzie wynosić 13,70 zł.

Minimalne wynagrodzenie za pracę to ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić każdemu pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy niezależnie od posiadanych kwalifikacji, zaszeregowania osobistego, składników wynagrodzenia, systemu i rozkładu czasu pracy stosowanych u danego pracodawcy, jak również szczególnych właściwości i warunków pracy. 
 
Wynagrodzenie pracownika poniżej określonego poziomu minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa wyżej, jest naruszeniem praw pracowniczych. Wraz ze wzrostem tego wynagrodzenia rosną także inne świadczenia, takie jak: odprawa przy zwolnieniu grupowym, wynosząca maksymalnie piętnastokrotność płacy minimalnej, dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za czas przestoju czy podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę o 5% od 1 stycznia 2018 r. (obowiązująca wartość w 2017 r. wynosi 2000zł) może mieć wpływ na wysokość rezerw na świadczenia pracownicze, w spółkach, które uzależniają poziom świadczeń pracowniczych od wysokości minimalnego wynagrodzenia.

 

 

 

2017-10-01

 

 Ustawa o zmianie wieku emerytalnego już obowiązuje.

 Dnia 1 października 2017 roku weszła w życie nowa ustawa zgodnie, z którą dotychczasowy wiek emerytalny zostanie obniżony do 60 lat dla kobiet oraz do 65 lat dla mężczyzn.
Do 30 września 2017 roku obowiązywał wiek emerytalny stopniowo wydłużany do 67 lat dla kobiet oraz dla mężczyzn (kobiety osiągnęłyby go w 2040 roku, a mężczyźni w 2020 roku).
Znowelizowana ustawa likwiduje również emerytury częściowe, których celem było łagodzenie podwyższenia wieku emerytalnego.
W związku z tym, że ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw w styczniu 2017 roku, większość aktuarialnych wycen dotyczących rezerw na świadczenia pracownicze uwzględnia zmianę wieku emerytalnego.
Oznacza to, że skutki zmiany wieku emerytalnego w większości przypadków zostały pokazane w sprawozdaniach finansowych w 2016 roku.

 


 

2017-09-29

 

Biuro aktuarialne Attuario po raz czwarty otrzymało tytuł "SOLIDNA FIRMA" w Programie Gospodarczo-Konsumenckim Solidna Firma.

 

 

 

Miło nam poinformować, iż po raz czwarty zostaliśmy laureatem w Programie Gospodarczo-Konsumenckim Solidna Firma 2017.

Nasza organizacja nieustannie dba o jakość i wysoki poziom świadczonych usług aktuarialnych. Nasze działania są ukierunkowane na profesjonalne doradztwo w zakresie wyceny rezerw na świadczenia pracownicze. Dokładamy wszelkich starań aby każdy raport aktuarialny przygotowany przez naszych fachowców był zawsze zgodny z aktualnym stanem prawnym, spełniał najwyższe standardy a równocześnie był przyjrzysty i czytelny dla naszych Klientów.

 

Jak zawsze serdecznie zapraszamy do współpracy.

 

Zespół Attuario

 

 

2017-09-01

 

Nowa ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym w kontekście wyceny rezerw na świadczenia pracownicze

 6 czerwca 2017 roku została ogłoszona Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Ustawa wprowadza zmiany w regulacji rynku audytorskiego i biegłych rewidentów.

Opinia z badania zostanie zastąpiona sprawozdaniem z badania. Ma to zwiększyć przejrzystość oraz poprawić jakość informacji na temat przeprowadzonego badania. Ustawodawca zwiększa również odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy poprzez zaostrzenie kar. Najważniejszym celem nowej ustawy jest poprawienie jakości danych finansowych prezentowanych w sprawozdaniach.


Biegli rewidenci oraz firmy audytorskie chcąc być w zgodzie z ustawą, mają w szczególności obowiązek sprawdzać kompletność zobowiązań prezentowanych w sprawozdaniach, m. in. wartość rezerw na świadczenia pracownicze. Zdarza się, że firmy nie wyceniają rezerw na przyszłe świadczenia dla pracowników. Argumentem jaki używają jest zasada istotności.

I rzeczywiście, nieistotna ich wartość może występować w przypadku jednostek o niedużym zatrudnieniu, które posiadają młodych stażem pracowników i dodatkowo gwarantują pracownikom świadczenia na minimalnym poziomie, np. określone przez Kodeks Pracy. Istotnym celem opisywanej ustawy jest brak akceptacji ze strony biegłych rewidentów oraz firm audytorskich na tego typu "suche" stwierdzenia niepoparte rzetelnymi analizami. Aby stwierdzić nieistotność rezerwy, przede wszystkim należy ją obliczyć. 

Dlatego wskazane jest, by nie tylko większe przedsiębiorstwa, ale również małe jednostki, zatrudniające do kilkudziesięciu pracowników młodych stażem, kontrolowały poziom tej rezerwy, dokonując raz na kilka lat aktuarialnej wyceny rezerw na świadczenia pracownicze.

 

 

 

2017-05-02

 

MSR a US GAAP - opis różnic

 Rezerwy na świadczenia pracownicze w obu przypadkach (MSR, US GAAP) kalkulujemy metodą Projected Unit Credit stosując te same założenia aktuarialne dla obu standardów. Stan rezerw na dzień bilansowy nie różni się pomiędzy MSR a US GAAP. Zmienia się tylko sposób ujęcia księgowego.
Dwie podstawowe różnice w ujęciu wg MSR oraz US GAAP dla świadczeń po okresie zatrudnienia:

 

1. Zyski i/lub straty aktuarialne
MSR: ujęte w całości w okresie sprawozdawczym w sprawozdaniu z innych całkowitych dochodów
US GAAP: OPCJA1: ujęte w całości w okresie sprawozdawczym w rachunku zysków i strat
OPCJA2: zastosowanie amortyzacji do rachunku zysków i strat, np. "metoda korytarzowa"

 

2. Koszty przeszłego zatrudnienia:
MSR: ujęte w całości w okresie sprawozdawczym w rachunku zysków i strat
US GAAP: amortyzacja z innych całkowitych dochodów do rachunku zysków i strat.2017-04-02

 

 


2017-03-20

 

Wzrost stopy dyskontowej

 W latach bilansowych 2015-2016 zaobserwowaliśmy wzrost stóp dyskontowych stosowanych do wyceny rezerw na świadczenia pracownicze. W Polsce stopy dyskontowe ustala się w oparciu o występujące na koniec okresu sprawozdawczego stopy zwrotu z obligacji skarbowych. Waluta i termin wykupu obligacji skarbowych powinny być zgodne z walutą i szacunkowym terminem realizacji zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych. Na koniec 2014 roku średnia rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wynosiła ok. 2,5%. Dziś już osiągnęliśmy poziom ok. 3,6%.


Jaki ma to wpływ na wartość rezerw na świadczenia pracownicze?


W rezerwach na świadczenia pracownicze im wyższa stopa dyskontowa, tym niższa wartość rezerwy. W związku z tym w ostatnich 2 latach bilansowych powinien pojawić się zysk aktuarialny z tytułu zmiany stopy dyskontowej przyjętej w wycenie. Oznacza to, że rekomendowana przez aktuariusza wartość rezerw utworzona na koniec 2016 roku jest niższa od policzonej przy stopie dyskontowej zastosowanej do kalkulacji rezerw na koniec 2015 r

ATTUARIO - Aktuariusz
Biuro Aktuarialne

phone
22 371 66 96

email
Aktuariusze Fair Play 2011

NAPISZ DO NAS
Oddzwaniamy natychmiast!

* wypełnij wszystkie pola formularza
- Zapoznałem się z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych


Zaufali nam:

aktuariusz