Poleć nas Znajomym 
                     

Publikacje aktuarialne

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszymi publikacjami omawiającymi kwestię tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze, podstawy prawne ich kalkulacji oraz założenia niezbędne do oszacowania ich wielkości.

 

 

Analiza wzrostu minimalnego wynagrodzenia w latach 2009 – 2018, pod kątem określenia składnika założeń finansowych w aktuarialnej wycenie rezerw na świadczenia pracownicze (rezerwy na odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne, nagrody jubileuszowe i inne podobne świadczenia pracownicze)

Ogłoszona 12 września 2017 r. zmiana minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2018 r. skutkująca jego wzrostem nominalnym r/r o 5%, utrzymuje dość duże tempo wzrostu tej wielkości, w ostatnich 5 latach (2014 – 2018). Niemniej widać jego osłabianie w porównaniu do średniego tempa wzrostu za ostanie 10, 15, 20 latach.
Średnie geometryczne tempo wzrostu minimalnego wynagrodzenia przedstawia się następująco:
1) średnie tempo nominalnego wzrostu minimalnego wynagrodzenia
w 20 ostatnich latach (1999 – 2018), odpowiadające efektywnej stopie wzrostu minimalnego wynagrodzenia w tych latach: 7,4%
2) średnie tempo nominalnego wzrostu minimalnego wynagrodzenia
w 15 ostatnich latach (2004 – 2018), odpowiadające efektywnej stopie wzrostu minimalnego wynagrodzenia w tych latach: 6,6%
3) średnie tempo nominalnego wzrostu minimalnego wynagrodzenia
w 10 ostatnich latach (2009 – 2018), odpowiadające efektywnej stopie wzrostu minimalnego wynagrodzenia w tych latach: 6,4%
4) średnie tempo nominalnego wzrostu minimalnego wynagrodzenia
w 5 ostatnich latach (2014 – 2018), odpowiadające efektywnej stopie wzrostu minimalnego wynagrodzenia w tych latach: 5,6%


Czytaj więcej >>

 

Obniżenie wieku emerytalnego - zmiana mająca istotny wpływ na wycenę aktuarialną rezerw na odprawy emerytalne.

1 października 2017 roku zaczęła obowiązywać, obniżająca wiek emerytalny, Ustawa z dnia 16 listopada 2016 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Przypomnijmy, że wiek emerytalny wynosi teraz 60 lat dla kobiet oraz 65 dla mężczyzn.

Przeanalizujmy jak powyższa ustawa wpłynie na wysokość rezerwy na odprawy emerytalne.


Czytaj więcej >>

 


Efektywna stopa procentowa dla potrzeb wyceny instrumentów finansowych w skorygowanej cenie nabycia.


Definicję efektywnej stopy procentowej stosowanej do wyceny instrumentów finansowych w skorygowanej cenie nabycia znajdą Państwo w Międzynarodowy Standardzie Rachunkowości nr 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena”. Standard ten definiuje efektywną stopę procentową jako stopę, która dokładnie dyskontuje oszacowane przyszłe pieniężne wpływy lub płatności dokonywane w oczekiwanym okresie do wygaśnięcia instrumentu finansowego, a w uzasadnionych przypadkach w okresie krótszym - do bilansowej wartości netto składnika aktywów lub zobowiązania finansowego. W celu wyliczania efektywnej stopy procentowej jednostka dokonuje oszacowania przepływów pieniężnych, uwzględniając wszelkie postanowienia umowy instrumentu finansowego (np. przedpłaty, opcje kupna lub podobne), jednakże nie uwzględnia potencjalnych przyszłych strat związanych z nieściągalnością kredytów.

Czytaj więcej >>

 Wpływ stopy wzrostu wynagrodzeń na wartość rezerw na świadczenia pracownicze


MSR nr 19 wymaga przyjęcia, do wyceny aktuarialnej rezerw, założeń dotyczących stopy wzrostu wynagrodzeń opartych  na określonych na dzień bilansowy oczekiwaniach odnoszących się do okresu, w którym przewiduje się uregulowań zobowiązań. Jak dobrać poziom stopy w zależności od sektora gospodarczego, obszaru geograficznego…
Czytaj więcej >>

 


Rezerwy na świadczenia pracownicze - obowiązek tworzenia


Podmiot gospodarczy jest zobowiązany do wypłaty pracownikom dodatkowych kwot, innych niż bieżące wynagrodzenia. Ich nieuwzględnienie może spowodować nierzetelność sprawozdania finansowego, niezgodność z wymogami rachunkowości. W niektórych przypadkach brak rezerw jest usprawiedliwiony…

Czytaj więcej >>

 


Wpływ rotacji na wartość rezerw na świadczenia pracownicze cz.1


MSR 19 zaleca przy wyliczaniu rezerw na świadczenia pracownicze między innymi ustalenie wiarygodnych założeń aktuarialnych. Do najistotniejszych z nich należy współczynnik rotacji pracowników. Współczynnik ten, określający prawdopodobieństwo odejścia pracownika z przyczyn innych niż emerytura, renta, śmierć czy wygaśnięcie umowy, wywiera istotny wpływ na wysokość rezerw…

Czytaj więcej >>

 


Stopa dyskontowa stosowana w aktuarialnej wycenie rezerw na świadczenia pracownicze


Kolejnym obok rotacji ważnym założeniem aktuarialnym jest przyjęcie odpowiedniej stopy dyskontowej. Stopa ta ma odzwierciedlać zmiany wartości pieniądza w czasie, a co za tym idzie, również zmiany kwot rezerw. MSR 19 zaleca używanie rynkowych stop zwrotu z obligacji skarbowych w krajach o słabo rozwiniętym rynku obligacji wysoko ocenianych przedsiębiorstw (takich jak Polska)…

Czytaj więcej >>  

 


Dlaczego warto korzystać z wyliczenia rezerw na świadczenia pracownicze   >>

 

Wpływ stopy wzrostu wynagrodzeń na wartość rezerw na świadczenia pracownicze   >>

 

Wpływ rotacji na wartość rezerw na świadczenia pracownicze cz.2 >>

 

 Rezerwy na świadczenia pracownicze jako element rezerw tworzonych zgodnie z MSSF >>

 

Praktyczne aspekty tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze cz. 1 >>

 

 

 

 

 

 

 

ATTUARIO - Aktuariusz
Biuro Aktuarialne

phone506_ 441 107
22 371 66 96

emailAktuariusze Fair Play 2011

NAPISZ DO NAS
Oddzwaniamy natychmiast!

* wypełnij wszystkie pola formularza

Zaufali nam:

aktuariusz