Poleć nas Znajomym 
                     
       [ Oferta - Usługi Aktuarialne ]

 » Wycena instrumentów finansowych w skorygowanej cenie nabycia

Oferujemy wycenę instrumentów finansowych w skorygowanej cenie nabycia. Wycenie podlegają:

1) pożyczki udzielone i należności własne,

2) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,

3) zobowiązania finansowe inne niż przeznaczone do obrotu.

Według skorygowanej ceny nabycia najczęściej wyceniamy udzielone pożyczki i kredyty oraz obligacje korporacyjne.

UWAGA! W Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” skorygowana cena nabycia nazywana jest zamortyzowanym kosztem, a metoda wyceny wg skorygowanej ceny nabycia - metodą efektywnej stopy procentowej.

Raport uwzględniający wynik z wyceny oraz opis założeń i metod wykorzystywanych w kalkulacjach zostanie opatrzony podpisem licencjonowanego aktuariusza. Wyniki zaprezentowane w raporcie mogą służyć m. in. do celów sprawozdawczych, zarządczych oraz kontrolnych.

Skorygowana cena nabycia (zamortyzowany koszt) aktywów finansowych i zobowiązań finansowych - cena nabycia, w jakiej składnik aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych został po raz pierwszy wprowadzony do ksiąg rachunkowych (wartość początkowa), pomniejszona o spłaty wartości nominalnej (kapitału podstawowego), odpowiednio skorygowana o skumulowaną kwotę zdyskontowanej różnicy między wartością początkową składnika i jego wartością w terminie wymagalności, wyliczoną za pomocą efektywnej stopy procentowej, a także pomniejszoną o odpisy aktualizujące wartość.

ATTUARIO - Aktuariusz
Biuro Aktuarialne

phone506_ 441 107
22 371 66 96

emailAktuariusze Fair Play 2011

NAPISZ DO NAS
Oddzwaniamy natychmiast!

* wypełnij wszystkie pola formularza
- Zapoznałem się z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych


Zaufali nam:

aktuariusz