Poleć nas Znajomym 
                     

Aktualności

 

 

2019-02-18

Prognoza stanu rezerw

 

Planując budżet na kolejne lata, często zwracają się Państwo do nas w celu wyliczenia prognozowanej rezerwy na świadczenia pracownicze na kolejne lata.
Rezerwa w każdym okresie powiększa się o koszty bieżącego zatrudnienia pracowników. Jest to wzrost wartości bieżącej zobowiązań z tytułu określonych świadczeń wynikający z pracy wykonywanej przez pracowników w okresie bieżącym. Krótko mówiąc w każdym przepracowanym okresie pracownik zarabia sobie część przyszłego świadczenia, które jest dopisywane do jego rezerwy.
W każdym okresie bilansowym stan rezerw możemy także powiększyć o odsetki netto od zobowiązania netto. Jest to zmiana wartości zobowiązania (składnika aktywów) netto z tytułu określonych świadczeń w trakcie okresu spowodowana upływem czasu. Upraszczając jest to odwrócenie dyskontowania świadczeń o dany okres.
Opisane wyżej to dwa czynniki, które możemy zaprognozować przy szacowaniu rezerwy na kolejne daty bilansowe. W prognozach nie uwzględnia się zmian założeń aktuarialnych, np. stopy dyskontowej, ze względu na nieprzewidywalność rynku.
Należy również pamiętać o tym, że prognozowany stan rezerw opiera się na danych obecnych. Oznacza to, że jeżeli do daty bilansowej, na którą szacowaliśmy stan rezerw, nastąpią zmiany, np. w ilości zatrudnionych pracowników, w planowanych wzrostach wynagrodzeń, czy stopie dyskontowej i innych, to oszacowane wartości mogą znacznie odbiegać od rzeczywistości.

 

 

2019-01-29

Poziom rotacji w Polsce według badań Randstad monitor rynku

 

Dynamika zmian miejsca pracy lub stanowiska nieznacznie w ostatnim okresie wyhamowała.

Pracodawcę w ciągu II kwartału 2018 roku zmieniło 19% respondentów (spadek o 2 p.p. w stosunku do poprzedniego kwartału), stanowisko – 17% (spadek aż o 5 p.p.). Porównując oba kwartały 2018 zmiana rotacji jest niewielka. Największy spadek wskaźnika rotacji pracowników miał miejsce między III a IV kwartałem 2017 roku. Wtedy rotacja spadła o 7p.p ( z 27%  do 20%).

Pod względem rotacji szczególnie wyróżniają się północne województwa – tam miejsce pracy zmieniła blisko 1/4 respondentów, a równo 25% zmieniło stanowisko. Różnicę szczególnie widać w porównaniu z regionami o najmniejsze dynamice – centralnymi i południowymi (w obu przypadkach 17% ankietowanych ma nowego pracodawcę).

Wyraźnie da się zaobserwować także czynnik wieku. W grupie najmłodszych respondentów (18-29 lat) odsetek osób, które zmieniły miejsce pracy jest prawie 4 krotnie większy niż w grupie od 45 do 64 roku życia. Jest też grupa zawodów, która wyróżnia się dużą dynamiką. Miejsce pracy zmieniło 46% inżynierów, 31% pracowników handlu i obsługi klienta i 30% robotników niewykwalifikowanych. Najrzadziej takie zmiany obserwujemy wśród kadry kierowniczej średniego (12%) i wyższego szczebla (8%) oraz mistrzów i brygadzistów (6%).

Rotacja pracowników jest ważnym wskaźnikiem przy wycenie rezerw na świadczenia pracownicze należącym do grupy założeń demograficznych. Aby prawidłowo oszacować wartości rotacji niezbędne są rzeczywiste dane dotyczące odejść z pracy w danej jednostce oraz łącznej liczby pracowników zatrudnionych na początku i na końcu okresu bilansowego.

 

2019-01-21

Emerytura pomostowa a prawo do odprawy emerytalnej

 

 Prawo do emerytury  pomostowej przysługuje osobie urodzonej po 31 grudnia 1948 roku, która:

·         ukończyła co najmniej 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna),

·         posiada okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn;

·         udowodniła okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat.

Pracownik przechodzący  na emeryturę pomostową ma prawo do odprawy emerytalnej. Zgodnie z artykułem 92 Kodeksu Pracy wysokość odprawy odpowiada jednomiesięcznemu wynagrodzeniu pracownika,  chyba że pracownik ma prawo  do wyższej odprawy na podstawie układu zbiorowego lub regulaminu obowiązującego w danej jednostce. Osoba przechodząca na pomostówkę zachowuje również prawo do urlopu wypoczynkowego. Pracodawca wylicza go tak samo jak pracownikowi odchodzącemu z firmy.

 

2019-01-18

Zmiana planu, ograniczenie lub rozliczenie programu - zmiany w MSR 19.

 

W lutym 2018 roku Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (ang. The International Accounting Standards Board IASB) opublikowała zmiany do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości nr 19 (MSR 19).
MSR 19 reguluje rachunkowość świadczeń pracowniczych. W przypadku, gdy następuje zmiana planu, ograniczenie lub rozliczenie programu (czyli np. jednostka redukuje wysokość odpraw emerytalno-rentowych, rezygnuje z wypłat nagród jubileuszowych), wymaga zaktualizowania wyceny zobowiązań z tytułu tych świadczeń.
Zmiany precyzują, w jaki sposób należy obliczać koszt bieżącego zatrudnienia i kosztu odsetek za okres przypadający po modyfikacji  programu. Wprowadzają wymóg stosowania zaktualizowanych założeń do obliczania tych wielkości. Do tej pory MSR 19 nie regulował tej kwestii.
Jednostki stosują te zmiany, w przypadku gdy modyfikacja programu świadczeń pracowniczych następuje w momencie lub po  rozpoczęciu rocznego okresu sprawozdawczego, który rozpoczyna się dnia 1 stycznia 2019 lub później. Istnieje możliwość stosowania tych zmian wcześniej.

 

2018-12-07

Brak możliwości wyboru między emerytura a rentą

 1 grudnia 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z 29 września 2017 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy  i chorób zawodowych.  Na mocy tych ustaw prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje tylko osobie, która nie ma ustalonego prawa do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (zarówno wcześniejszej jak i w wieku powszechnym) i nie spełnia warunków do jej uzyskania. ZUS nie przywróci już prawa do renty, które ustało w związku z przyznaniem emerytury.
Pracodawcy jednak wciąż muszą płacić składkę rentową za pracowników, którzy mają już ustalone prawo do świadczenia emerytalnego, chociaż utraciły prawo do przejścia na rentę z tytułu niezdolności do pracy. 

 

  

2018-12-05

  Zwolnienie ze składki na FGŚP

  Przy dokonywaniu wyceny rezerw na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe, naliczoną rezerwę dodatkowo należy zwiększyć o tzn. „narzut na ZUS”. Jest to wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wartości, jakie obowiązują na dany dzień bilansowy na potrzeby wyceny są przekazywane przez Jednostkę.
Należy pamiętać, że nie dla wszystkich pracowników Jednostka zobligowania jest do opłacania składki na FGŚP (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych). W myśl przepisów ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych obowiązek opłaty ww. składki nie stosuje się do następującej grupy pracowników:
• osiągnęli 55 lat dla kobiet lub 60 lat dla mężczyzn,
• powracają z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych.
• ukończyli 50 lat i w przeciągu 30 dni przed zatrudnieniem byli zarejestrowani, jako bezrobotni,
• nie ukończyli 30 lat i zostali skierowani do pracy przez urząd pracy.

 

 

2018-11-28

Biuro aktuarialne Attuario po raz piąty otrzymało tytuł "SOLIDNA FIRMA" oraz Złoty Certyfikat w Programie Gospodarczo-Konsumenckim Solidna Firma.

 

Miło nam poinformować, iż po raz piąty zostaliśmy laureatem w Programie Gospodarczo-Konsumenckim Solidna Firma 2018.

 

 

 

 

zobacz ceryfikat >>

 

 

 

Nasza organizacja nieustannie dba o jakość i wysoki poziom świadczonych usług aktuarialnych. Nasze działania są ukierunkowane na profesjonalne doradztwo w zakresie Wyceny Rezerw na Świadczenia Pracownicze, Wycen Przedsiębiorstw oraz Wycen Instrumentów Finansowych w Skorygowanej Cenie Nabycia. Dokładamy wszelkich starań aby każdy raport aktuarialny przygotowany przez naszych fachowców był zawsze zgodny z aktualnym stanem prawnym, spełniał najwyższe standardy a równocześnie był przejrzysty i czytelny dla naszych Klientów.

Jak zawsze serdecznie zapraszamy do współpracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-11-27

Raport o inflacji – listopad 2018

W każdym kwartale Narodowy Bank Polski publikuje Raport o inflacji, który zawiera[1]:

         aktualną ocenę procesów inflacyjnych i determinant inflacji,

         opis polityki pieniężnej prowadzonej w ciągu ostatnich trzech miesięcy,

         projekcję inflacji i PKB na rok bieżący i dwa pełne lata po nim następujące.

 

W poniższej tabeli przedstawiona jest obliczona przez NBP listopadowa projekcja inflacji na tle lipcowej.

 

 

 

Z powyższej tabeli wynika, że przewidywana w listopadzie projekcja inflacji na 2018 pozostała bez zmian w stosunku do lipcowej, projekcja na 2019 zwiększyła się natomiast o 0,5 punktu procentowego, a na rok 2020 podobnie jak na 2018 utrzymała się na tym samym poziomie co lipcowa.

  


[1] http://www.nbp.pl

 

 

  2018-11-16

Bezrobocie w Polsce we wrześniu i październiku 2018

W październiku liczba osób bezrobotnych utrzymała się na rekordowym poziomie poniżej miliona osób, osiągając wartość 938,5 tys. osób. Stopa bezrobocia rejestrowanego zmniejszyła się w październiku do 5,7% z 5,8%  we wrześniu - wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jeszcze rok temu wynosiła 6,6%.

W październiku liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się o 8,9 tys. w porównaniu z wrześniem br. Spadła ona w 13 województwach, a wzrosła tylko w 3 regionach.

Natomiast we wrześniu 2018 roku liczba bezrobotnych wyniosła 948,9 tys. osób i w porównaniu z sierpniem spadła o 10,6 tys. osób. Według szacunków Ministerstwa Rodziny stopa bezrobocia utrzymywała się w tych miesiącach na rekordowo niskim poziomie – 5,8%. 

 

 Począwszy od 1991 r. wskaźnik bezrobocia w październiku nigdy nie był tak niski, a stopa bezrobocia w październiku  2018 roku była o 0,9 punktu procentowego niższa niż rok temu.

Spadek miał miejsce w 10 województwach - najsilniejszy (procentowy) w: wielkopolskim - o 2,3% mazowieckim i świętokrzyskim- o 2,1% oraz śląskim - o 1,9%.

 

 

 

 2018-11-09

Staż pracy, a liczba dni urlopu wypoczynkowego

 

Zgodnie z Kodeksem pracy każdemu pracownikowi przysługuje w każdym roku prawo do nieprzerwanego płatnego urlopu wypoczynkowego. To ile dni przysługuje pracownikowi w jednym roku określony jest w art. 154 Kodeksu pracy i zależny jest od stażu pracy. Wynosi on:

 

o  20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony mniej niż 10 lat,

o  26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

 

Do okresu tego wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia.

 

Wliczane są także dodatkowe okresy z tytułu zakończenia różnych etapów nauki, w tym ukończenia:

 

  • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
  • średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
  • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
  • średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
  • szkoły policealnej – 6 lat,
  • szkoły wyższej – 8 lat.

Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wliczane są także, zgodnie z art. 79 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium za szkolenia lub staże z tytułu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych. Należy tutaj zauważyć, że okresy te nie są wliczane do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego.

 

 

2018-11-05

Płaca minimalna

Rząd zaproponował, aby wynagrodzenia minimalne w 2019 roku wynosiło 2250zł. To o 7,1%  i jednocześnie o 150 złotych więcej niż obecnie. Od stycznia z 13,70 do 14,70 zł wzrosłaby również  minimalna stawka godzinowa dla pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych. Taką decyzję rząd podjął na Radzie Ministrów w dniu 11.09.2018 roku.

Istotnym znaczeniem przy wyliczeniu rezerw na świadczenia pracownicze dla spółek, w których podstawę do wyliczania odpraw emerytalno – rentowych czy nagród jubileuszowych stanowi minimalne wynagrodzenie jest stopa wzrostu minimalnego wynagrodzenia. W ostatnich latach płaca minimalna znacząco wzrasta, zatem należy przyjmować odpowiednio wysokie wskaźniki wzrostu wynagrodzenia minimalnego.

 

2018-01-02

 

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2017 roku (szybki szacunek GUS)

Główny Urząd Statystyczny opublikował wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2017 roku (ceny towarów i usług konsumpcyjnych oszacowane według eksperymentalnego szybkiego szacunku). 

W stosunku do poprzedniego miesiąca (listopada 2017 roku) ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,2%. W porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku ceny wzrosły o 2,0%.

 

Miesiąc wcześniej analogiczne wskaźniki dla listopada (dane ostateczne) wynosiły:

 

 

  Dane za grudzień 2017 roku mają charakter wstępny i mogą jeszcze ulec zmianie. Dane ostateczne zostaną opublikowane przez GUS 15 stycznia 2018 roku.

 

 

2017-12-28

 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia na koniec listopada 2017 roku.

 

Stopa bezrobocia w listopadzie 2017 roku (stan na koniec miesiąca) wyniosła 6,5%, co oznacza spadek w stosunku do października 2017 roku o 0,1pp. (w październiku 2017 roku stopa bezrobocia wynosiła 6,6%). Największa stopa bezrobocia była w województwie warmińsko-mazurskim (11,5%), zaś najmniejsza w województwie wielkopolskim (3,7%).

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w listopadzie 2017 roku (stan na koniec miesiąca) wyniosła 1067,7tys. Na koniec października 2017 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych wynosiła 1069,5tys.

 

 

 

2017-12-12

 

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2017 roku

Główny Urząd Statystyczny opublikował wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2017 roku.
W stosunku do poprzedniego miesiąca (października 2017 roku) ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,5%. W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych, wykazywanych we wskaźniku, odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen.
Największy wpływ na wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny:
- ceny żywności (o 1,1%),
- transportu (o 1,6%),
- mieszkania (o 0,2%).
Największe obniżenie cen miało natomiast miejsce w:
- ceny odzieży i obuwia (o 0,3%),
- łączności (o 0,2%).

 

 

 2017-12-05

 

Ubezpieczenie pracownika a wartość rezerw na świadczenia pracownicze.


Odprawa pośmiertna jest świadczeniem pracowniczym wypłacanym rodzinie zmarłego w przypadku śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby (art. 93.  par. 1. Kodeksu Pracy).
Kodeks Pracy do członków rodziny, którym należy się odprawa pośmiertna zalicza: małżonka lub innych członków rodziny spełniających warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 
Zgodnie z Ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych do renty rodzinnej uprawnieni są następujący członkowie rodziny:
1) dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
2) przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka,
3) małżonek (wdowa i wdowiec),
4) rodzice.
Za rodziców w rozumieniu ustawy uważa się również ojczyma i macochę oraz osoby przysposabiające.
Wysokość świadczenia w myśl artykułu 93, par.2 Kodeksu Pracy, jest równa jedno-, trzy- bądź sześciokrotności wynagrodzenia w zależności od stażu pracy pracownika u danego pracodawcy. Wysokość i zasady wypłaty tego świadczenia mogą zmieniać obowiązujące w danej jednostce, wewnętrzne przepisy (m.in. regulamin wynagradzania, układ zbiorowy pracy), pod warunkiem, że tak określone reguły nie pogarszają warunków określonych przepisami Kodeksu Pracy.
Odprawa pośmiertna jest długoterminowym zobowiązaniem spółki, na które pracodawca powinien tworzyć rezerwy tak, aby spełnić zasadę współmierności przychodów i kosztów, o której mowa w ustawie o rachunkowości. Uzasadnieniem do nie tworzenia rezerw na ten rodzaj świadczenia, może być jedynie, nieistotny poziom tych rezerw, w ramach przyjętej polityki rachunkowości. Dodatkowo jednostki objęte przepisami ustawy o rachunkowości zobowiązane są - w myśl art. 4 ust. 1 tej ustawy - przedstawić rzetelnie i jasno sytuację finansową i majątkową oraz wynik finansowy, a więc m.in. wykazać swoje kompletne zobowiązania. Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy o rachunkowości, do zobowiązań zalicza się też rezerwy, mimo że termin ich wymagalności i kwota nie są pewne.
Zobowiązanie wypłaty świadczenia w przypadku śmierci pracownika, a tym samym i konieczność tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze, nie występuje jednak w przypadku, gdy pracodawca wykupi dla pracownika ubezpieczenie na życie, z sumą ubezpieczenia większą, bądź równą wysokości odprawy pośmiertnej, o której mowa wyżej.
W przypadku, gdy pracodawca wykupi dla danego pracownika ubezpieczenie na życie, z sumą ubezpieczenia mniejszą, niż wysokość odprawy pośmiertnej, o której mowa wyżej, zobowiązanie wypłaty świadczenia, w przypadku śmierci pracownika, a tym samym konieczność tworzenia rezerw na odprawy pośmiertne, jest ograniczona do wysokości różnicy pomiędzy odprawą pośmiertną, przy założeniu braku ubezpieczenia, a wysokością sumy ubezpieczenia.
Odprawa pośmiertna jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych i jest wyłączona z podstawy wymiaru ZUS.


 

2017-11-27


Kurs Euro na 31 października 2017r.


Średni kurs Euro na 31 października 2017r., wyznaczony na podstawie tabeli A Narodowego Banku Polskiego, wyniósł 4,2498.  Oznacza to spadek kursu Euro z 31 października 2016r. wynoszącego 4,3267 o 1,8%.
Zakłady ubezpieczeń, dla których wymogiem kapitałowym jest kwota minimalnego wymogu kapitałowego (MCR) wyznaczona w oparciu o nieprzekraczalny dolny próg MCR, wskutek zmiany (obniżenia) kursu Euro będą miały obniżony wymóg kapitałowy. Powyższa zmiana kursu Euro po raz pierwszy zostanie zastosowana do wymogów kapitałowych wyliczonych na 31 grudnia 2017r. 

 

 

2017-11-15

 

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2017 roku

13 listopada 2017 r. GUS opublikował ceny towarów i usług konsumpcyjnych.
W październiku 2017 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,5%. W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych, wykazywanych we wskaźniku, odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen.
Największy wpływ na wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny:
- żywności, napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych (o 0,7%) oraz
- odzież i obuwie (o 3,5%).
Największe obniżenie cen miało natomiast miejsce w:
- kategorii rekreacja i kultura (o 0,5%),
- w kategorii napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (o 0,2%) oraz
- w kategorii inne towary i usługi (o 0,2%).

  

 

2017-11-14

 

Przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2017 r.

Znamy już wysokość przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2017 r.

10 listopada Prezes Głównego Urzędu Statystycznego wydał komunikat w tej sprawie o następującej treści:
Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 i 1386) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2017 r. wyniosło 4 255,59 zł.

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia może mieć wpływ na wysokość rezerw na świadczenia pracownicze, w szczególności takich jak: odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, nagrody jubileuszowe, w spółkach które uzależniają wysokość tych świadczeń od wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Najczęściej są to spółki, które istnieją już wiele lat i maja bardzo rozbudowane regulaminy wynagradzania lub zakładowe układy zbiorowe pracy.

 

 

2017-11-13

 

Dlaczego nagrody jubileuszowe wypłacane są najczęściej co 5 lat?

Najczęściej nagrody jubileuszowe w zakładach pracy wypłacane są co 5 lat. Powodem takiego stanu jest wyłączenie z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nagród jubileuszowych (gratyfikacji), które przysługują pracownikom nie częściej, niż co 5 lat.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 2236 ze zm.), w myśl zwartych w nim uregulowań (§ 2 ust. 1 pkt 1) podstawy wymiaru składek nie stanowią nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat.

Nagrody jubileuszowe nie są świadczeniami obligatoryjnymi, uregulowanymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Prawo do nagrody jubileuszowej musi być uregulowane w wewnętrznych dla spółki przepisach, np. w regulaminie wynagradzania, czy zakładowym układzie zbiorowym pracy.

W konsekwencji wyłączenia nagród jubileuszowych, które wypłacane są nie częściej, niż co 5 lat, z podstawy wymiary składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, rezerwy na nagrody jubileuszowe również nie uwzględniają dodatkowych narzutów z tym związanych.

 

 

2017-11-07

 

Wzrost minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2018 r. o 5%

 12 września 2017 r. została ogłoszona wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.
1) od dnia 1 stycznia 2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 2100 zł.
2) od dnia 1 stycznia 2018 r. minimalna stawka godzinowa będzie wynosić 13,70 zł.

Minimalne wynagrodzenie za pracę to ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić każdemu pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy niezależnie od posiadanych kwalifikacji, zaszeregowania osobistego, składników wynagrodzenia, systemu i rozkładu czasu pracy stosowanych u danego pracodawcy, jak również szczególnych właściwości i warunków pracy. 
 
Wynagrodzenie pracownika poniżej określonego poziomu minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa wyżej, jest naruszeniem praw pracowniczych. Wraz ze wzrostem tego wynagrodzenia rosną także inne świadczenia, takie jak: odprawa przy zwolnieniu grupowym, wynosząca maksymalnie piętnastokrotność płacy minimalnej, dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za czas przestoju czy podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę o 5% od 1 stycznia 2018 r. (obowiązująca wartość w 2017 r. wynosi 2000zł) może mieć wpływ na wysokość rezerw na świadczenia pracownicze, w spółkach, które uzależniają poziom świadczeń pracowniczych od wysokości minimalnego wynagrodzenia.

 

 

 

2017-10-01

 

 Ustawa o zmianie wieku emerytalnego już obowiązuje.

 Dnia 1 października 2017 roku weszła w życie nowa ustawa zgodnie, z którą dotychczasowy wiek emerytalny zostanie obniżony do 60 lat dla kobiet oraz do 65 lat dla mężczyzn.
Do 30 września 2017 roku obowiązywał wiek emerytalny stopniowo wydłużany do 67 lat dla kobiet oraz dla mężczyzn (kobiety osiągnęłyby go w 2040 roku, a mężczyźni w 2020 roku).
Znowelizowana ustawa likwiduje również emerytury częściowe, których celem było łagodzenie podwyższenia wieku emerytalnego.
W związku z tym, że ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw w styczniu 2017 roku, większość aktuarialnych wycen dotyczących rezerw na świadczenia pracownicze uwzględnia zmianę wieku emerytalnego.
Oznacza to, że skutki zmiany wieku emerytalnego w większości przypadków zostały pokazane w sprawozdaniach finansowych w 2016 roku.

 


 

2017-09-29

 

Biuro aktuarialne Attuario po raz czwarty otrzymało tytuł "SOLIDNA FIRMA" w Programie Gospodarczo-Konsumenckim Solidna Firma.

 

 

 

Miło nam poinformować, iż po raz czwarty zostaliśmy laureatem w Programie Gospodarczo-Konsumenckim Solidna Firma 2017.

Nasza organizacja nieustannie dba o jakość i wysoki poziom świadczonych usług aktuarialnych. Nasze działania są ukierunkowane na profesjonalne doradztwo w zakresie wyceny rezerw na świadczenia pracownicze. Dokładamy wszelkich starań aby każdy raport aktuarialny przygotowany przez naszych fachowców był zawsze zgodny z aktualnym stanem prawnym, spełniał najwyższe standardy a równocześnie był przyjrzysty i czytelny dla naszych Klientów.

 

Jak zawsze serdecznie zapraszamy do współpracy.

 

Zespół Attuario

 

 

       [ / none ]

 »


ATTUARIO - Aktuariusz
Biuro Aktuarialne

phone
503 107 999

email
Aktuariusze Fair Play 2011

NAPISZ DO NAS
Oddzwaniamy natychmiast!

* wypełnij wszystkie pola formularza
- Zapoznałem się z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych


Zaufali nam: