Poleć nas Znajomym 
                     
       [ Aktuariusz - Baza Wiedzy ]

 » e-BOOK część 2

Druga część wskaże Państwu metodę wyceny rezerw na świadczenia pracownicze rekomendowaną przez standardy rachunkowości. W tej części również przedstawimy wykaz niezbędnych danych, które powinni Państwo zgromadzić w celu sporządzenia takiej kalkulacji.

4. Metoda kalkulacji rezerw na świadczenia pracownicze

W poprzedniej części opisane zostały świadczenia pracownicze oraz sens ekonomiczny tworzonej rezerwy. Niemniej jednak najtrudniejszym aspektem tematyki rezerw na świadczenia pracownicze jest ich wycena, w szczególności świadczeń po okresie zatrudnienia (np. odpraw emerytalnych) oraz innych długoterminowych świadczeń pracowniczych (np. nagród jubileuszowych). Ustawa o rachunkowości oraz Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 nie opisują metody, według której możemy obliczyć wartość rezerw. Ale w sprawach nieuregulowanych pozwalają posiłkować się Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 19, który przy wycenie rezerw na świadczenia pracownicze rekomenduje zastosować metodę prognozowanych uprawnień jednostkowych (ang. Projected Unit Credit Method). Zgodnie z metodą prognozowanych uprawnień jednostkowych (czasami znaną pod nazwą metody świadczeń narosłych w stosunku do stażu pracy) każdy okres wykonywania pracy postrzega się jako powodujący powstanie dodatkowej jednostki uprawnienia do świadczeń, a każda jednostka uprawnienia do świadczeń wyliczana jest oddzielnie przed wejściem w skład ostatecznego zobowiązania. Na mocy powyższego rezerwę na świadczenie pracownicze ustala się zgodnie z poniższym wzorem:


Wskazany wyżej opis metody oraz uproszczony wzór udowadniają, że metoda kalkulacji rezerw na świadczenia pracownicze jest bardzo skomplikowana. Polega przede wszystkim na oszacowaniu założeń aktuarialnych:

 • demograficznych (współczynniki umieralności, współczynniki rotacji, współczynniki odejścia na rentę z tytułu niezdolności do pracy),
 • finansowych (stopa dyskontowa, prognozowany współczynnik wzrostu wynagrodzeń).

Dla potrzeb kalkulacji rezerw na świadczenia pracownicze należy skonstruować model ekonometryczny korzystając, np. z arkusza kalkulacyjnego. W ramach wyceny należy zastosować projekcję indywidualnie dla każdego pracownika.


5. Dlaczego warto skorzystać z usług licencjonowanego aktuariusza przy wycenie rezerw na świadczenia pracownicze?

Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 19 zaleca jednostkom korzystanie z usług wykwalifikowanego aktuariusza. Ze względów praktycznych jednostka może zwrócić się do wykwalifikowanego aktuariusza o przeprowadzenie szczegółowego ustalenia wysokości zobowiązania przed końcem okresu sprawozdawczego. Niemniej jednak wyniki takiej wyceny aktualizowane są po każdej istotnej operacji gospodarczej i innych istotnych zmianach okoliczności (w tym po zmianie cen rynkowych i stóp procentowych), które zaistniały do końca okresu sprawozdawczego.
Skomplikowana wycena nie jest jedynym powodem, dla którego warto skorzystać z usług licencjonowanego aktuariusza. W ramach usługi wyceny rezerw na świadczenia pracownicze biuro aktuarialne Attuario:

 • zapewni wsparcie merytoryczne w omawianym zakresie,
 • zapewni wsparcie doradcy klienta, który w prosty sposób przeprowadzi Państwa przez proces realizacji usługi,
 • odpowie na pytania audytorów/biegłych rewidentów badających Państwa sprawozdanie finansowe,
 • przypomni o wycenie na kolejny okres bilansowy,
 • w razie znacznych zmian stopy dyskontowej w trakcie okresu bilansowego poinformuje o wrażliwości rezerwy, aby Jednostka mogła się przygotować do „udźwignięcia”, np. straty aktuarialnej z tego tytułu.

6. Które dane są niezbędne, aby w sposób rzetelny dokonać wyceny rezerw na świadczenia pracownicze?  

Każda jednostka posiada sformalizowany program – porozumienie z pracownikami w postaci, np.  regulaminu wynagradzania, w którym znajdują się zasady dotyczące wypłat świadczeń pracowniczych. Właśnie na jego podstawie Biuro Aktuarialne przygotowuje spersonalizowany plik, w którym jednostka zamieści informacje niezbędne do kalkulacji rezerw na świadczenia pracownicze tj.:

 • płeć pracownika,
 • datę urodzenia pracownika (biuro aktuarialne nie potrzebuje pełnej daty urodzenia, wystarczy rok i miesiąc z daty urodzenia),
 • staż pracy w jednostce (staż pracy u obecnego pracodawcy – wliczając w to staż pracy u poprzedników prawnych obecnego pracodawcy),
 • podstawę do naliczenia wysokości przyszłego świadczenia pracowniczego (informacja ta wynika wprost z przepisów, np. regulaminu wynagradzania),
 • informacji czy pracownik otrzymał już odprawę emerytalno – rentową (odprawa emerytalno – rentowa jest świadczeniem jednorazowym, oznacza to, że emeryt/rencista, który otrzymał odprawę u obecnego lub poprzednich pracodawców nie nabędzie ponownie do niej prawa – w związku z tym zawiązanie rezerwy na takie świadczenie byłoby w przypadku takiego pracownika niezasadne),
 • informacji czy pracownikowi przysługuje odprawa emerytalna w najbliższym roku (informacja ta nie jest obowiązkowa, ale pracodawca może posiadać wiedzę na temat pracowników, którzy w najbliższym roku otrzymają odprawy emerytalne – wówczas taka informacja będzie miała zastosowanie przy podziale rezerw na krótko- i długoterminowe),
 • wiek nabywania uprawnień emerytalnych (informacje należy podać tylko w przypadku pracowników, dla których wiek nabywania uprawnień emerytalnych jest inny niż wynikający z Ustawy z dnia 11 maja 2012),
 • data końca umowy zawartej na czas określony,
 • data rozwiązania umowy (dotyczy tylko pracowników, którzy są w okresie wypowiedzenia umowy),
 • informację na temat ilości osób, które „odeszły” z pracy w ostatnich latach bilansowych wraz ze wskazaniem przyczyn rozwiązania stosunku pracy,
 • planowany średnioroczny wzrost wynagrodzenia w Jednostce,
 • prawdopodobieństwo przedłużenia umów zawartych na czas określony,
 • w przypadku, gdy Jednostka złoży zapotrzebowanie na wszystkie ujawnienia zgodne z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości (rachunek zysków i strat aktuarialnych), konieczne będzie podanie stanu rezerw z końca ubiegłego okresu bilansowego oraz wysokość wypłaconych świadczeń pracowniczych w bieżącym okresie bilansowym.

Ilość danych jakie pobiera biuro aktuarialne zależy od ilości świadczeń pracowniczych, na które jednostka zawiązuje rezerwy, oraz od poziomu skomplikowania zasad wypłacania świadczeń.


       [ Aktuariusz - Baza Wiedzy / none ]

 »


ATTUARIO - Aktuariusz
Biuro Aktuarialne

phone
503 107 999

email




Aktuariusze Fair Play 2011

NAPISZ DO NAS
Oddzwaniamy natychmiast!

* wypełnij wszystkie pola formularza




- Zapoznałem się z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych


Zaufali nam: