Poleć nas Znajomym 
                     
       [ Aktuariusz - Baza Wiedzy / Rezerwy pracownicze ]

 » Przepisy regulujące wycenę rezerw

 

Podstawowe przepisy regulujące wycenę rezerw to:

  • Ustawy o rachunkowości
  • Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe” [KSR 6]
  • Międzynarodowy Standard rachunkowości nr 19 „Świadczenia Pracownicze” [MSR 19]

 

W ogólności obowiązek ujmowania rezerw na świadczenia pracownicze wynika z Ustawy o rachunkowości [uor]. Art. 4 ust. 1 uor nakłada na jednostki obowiązek przedstawienia swojej sytuacji finansowej jasno i rzetelnie, w szczególności jednostka ma obowiązek wykazania swoich zobowiązań.

 

Zasada współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów

 

Przychody i koszty są uznawane w momencie ich wystąpienia niezależnie od tego, czy miało miejsce równoczesne otrzymanie lub wypłacenie gotówki, czyli do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane będą koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione.

 

Zasada ostrożności

 

 nakazuje jednostce uwzględnić w wyniku finansowym znane jednostce ryzyko, straty i skutki innych zdarzeń, jakie nastąpiły w roku obrotowym

W sprawach nieuregulowanych przepisami uor, przyjmując zasady (politykę) rachunkowości, jednostki mogą stosować krajowe standardy rachunkowości wydane przez Komitet Standardów Rachunkowości. W przypadku braku odpowiedniego standardu krajowego, jednostki, mogą stosować MSR.

ATTUARIO - Aktuariusz
Biuro Aktuarialne

phone
503 107 999

email
Aktuariusze Fair Play 2011

NAPISZ DO NAS
Oddzwaniamy natychmiast!

* wypełnij wszystkie pola formularza
- Zapoznałem się z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych


Zaufali nam: