Poleć nas Znajomym 
                     

Publikacje aktuarialne

 
2020-01-07

Obowiązek tworzenia PPK - II tura


Od 1 stycznia 2020 r. rozpocznie się druga tura wprowadzania Pracowniczych Planów Kapitałowych. PPK obejmie firmy zatrudniające co najmniej 50 osób (według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.). Pracodawca zobowiązany będzie najpóźniej do 24 kwietnia 2020 - podpisać umowę o zarządzanie PPK, najpóźniej do 11 maja 2020 - podpisać umowę o prowadzenie PPK.

Czytaj więcej >>_______________________________________________________________________________
2019-06-18

Obowiązek tworzenia PPK

Każdy pracodawca jeżeli spełnia odpowiednie kryteria opisane w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) ma obowiązek dokonać wyboru instytucji finansowej w ustalonym ustawowo terminie.


_______________________________________________________________________________

2019-02-18

Współczynnik śmiertelności przy wycenie rezerw na świadczenia pracownicze

Istotnym przedmiotem rozważań przy wycenie rezerw na świadczenia pracownicze jest najlepsze odzwierciedlenie przyszłego czasu życia każdego pracownika. Przyszły czas życia konkretnej żyjącej na dziś dzień osoby nigdy nie będzie dokładnie znany, jednakże wiemy, że będzie on podobny do przyszłych czasów życia osób o podobnym wieku i podobnych cechach otoczenia (dostępność do opieki medycznej, sposób życia, zakres obowiązków w pracy, ryzyko zawodowe, miejsce zamieszkania itp.).

 

Czytaj więcej >>

 

 ______________________________________________________________________________

 

2019-01-29

 

Oskładkowanie odprawy emerytalno - rentowej

 

  Zgodnie z Kodeksem pracy każdemu pracownikowi, który rozwiązuje stosunek pracy ze względu na przejście na emeryturę lub rentę należy się odprawa w wysokości nie niższej niż określona w ustawie. Jest to świadczenie jednorazowe, a osoba, która pracuje w kilku miejscach na raz ma do niego prawo tylko u jednego pracodawcy.

 

Czytaj więcej >>

  

_______________________________________________________________________________

2019-01-21


Zasada istotności w kontekście ujawnień z zakresu rezerw na świadczenia pracownicze

Jedną z nadrzędnych zasad rachunkowości jest zasada istotności (ang. materiality principle). Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości jednostka może w ramach przyjętej polityki rachunkowości stosować uproszczenia, jeżeli nie wywiera to ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie jej sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego.

 

Czytaj więcej >>

_______________________________________________________________________________

2019-01-11


Rezerwa na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych

Pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników jest zobligowany do tworzenia funduszu świadczeń socjalnych (w przypadku Jednostek zatrudniających powyżej 20 osób, a mniej niż 50, Fundusz tworzony jest na wniosek zakładowej organizacji związkowej, a w Jednostkach budżetowych i samorządowych Fundusz tworzony jest bez względu na ilość zatrudnianych osób).

 

Czytaj więcej >>

_______________________________________________________________________________

2019-01-07


Kalkulacja ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

Zgodnie z art. 171 §1 Kodeksu Pracy za niewykorzystanie w całości lub części przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy przysługuje ekwiwalent pieniężny.

Czytaj więcej >>

 ______________________________________________________________________________

2018-12-05


NAGRODY JUBILEUSZOWE W RÓŻNYCH GRUPACH ZAWODOWYCH

W Kodeksie Pracy nie ma zapisów dotyczących nagród jubileuszowych . Istnieją jednak grupy zawodowe, którym przysługują nagrody na podstawie szczególnych przepisów prawa.

 

Czytaj więcej >>

 

_______________________________________________________________________________

2018-11-20

Trendy w świadczeniach przyznawanych pracownikom

 

Zgodnie z ogólnie panującym przekonaniem w Polsce nastał rynek pracy pracownika. Pracodawcy borykają się z problemem przyciągnięcia wykwalifikowanych nowych, bądź zatrzymania przy sobie dotychczasowych pracowników, przez co coraz częściej zmuszeni są do zwiększenia wynagrodzeń lub oferowania dodatkowych świadczeń.

 

Czytaj więcej >>

 

_______________________________________________________________________________

2018-11-14

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe od 01.04.2017 r.

Ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają pracownicy, którzy jednocześnie są objęte ubezpieczeniami emerytalnym oraz rentowym. Wysokość stopy procentowej składki na to ubezpieczenie jest zróżnicowana i zależy od kategorii ryzyka dla jej płatnika.

 

Czytaj więcej >>

 

_______________________________________________________________________________

2018-11-05

Pracownicze Plany Emerytalne a Pracowniczy Plan Kapitałowy

Zgodnie z zapowiedziami rządowymi w 2019 roku mają wejść w życie zmiany w ramach Programu Budowy Kapitału Ministerstwa Rozwoju. Zaproponowana reforma zakłada obowiązkowe utworzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych przez wszystkich przedsiębiorców, którzy zatrudniają ponad 19 osób.

 

Czytaj więcej >>

 

_____________________________________________________________________________________________

2018-01-19

Wysokość odprawy emerytalno-rentowej gwarantowanej przez Kodeks Pracy

Odprawa emerytalno-rentowa jest świadczeniem gwarantowanym przez Kodeksu Pracy, zgodnie z artykułem 92’:

Art. 92’. § 1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

§ 2. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia powinno się stosować zasady obowiązujące przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

 

Czytaj więcej >>

_________________________________________________________________

2017-12-21

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2017 r.

W listopadzie 2017 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 6,5% r/r i wyniosło 4610,79 zł. W spółkach, dla których wysokość świadczeń pracowniczych jest uzależniona od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w/w wzrost może spowodować większy, niż zakładano, poziom rezerw na te świadczenia pracownicze.

 

Czytaj więcej >>

________________________________________________________________

2017-12-18

Analiza wrażliwości w wycenie rezerw na świadczenia pracownicze

Raport aktuarialny z wyceny rezerw na świadczenia pracownicze, w szczególności rezerw na odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, nagrody jubileuszowe, deputaty węglowe, czy ekwiwalenty urlopowe, sporządzony zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 19 „Świadczenia pracownicze” powinien zawierać analizę wrażliwości, o czym mowa w paragrafie 145 standardu:

 

Czytaj więcej >>

_________________________________________________________________

 2017-12-11

 

Źródła założeń demograficznych w wycenie rezerw na świadczenia pracownicze


Źródła założeń finansowych w wycenie rezerw na świadczenia pracownicze (w szczególności rezerw na odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne, czy nagrody jubileuszowe) były już przedmiotem wcześniejszego artykułu. Obecnie omówimy założenia demograficzne. Na jakiej podstawie przyjmować i jak ustalać te założenia?

 

Czytaj więcej >>

___________________________________________________________________

2017-12-02

 Źródła założeń finansowych w wycenie rezerw na świadczenia pracownicze


W wycenie rezerw na świadczenia pracownicze (m.in. rezerw na odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne, nagrody jubileuszowe) istotną kwestią jest ustalenie założeń finansowych. Na jakiej podstawie przyjmować i jak ustalać te założenia?

 

Czytaj więcej >>

__________________________________________________________________

 2017-12-02

 Zmiany przeciętnego dalszego trwania życia w latach 1990 – 2016, a rezerwy na świadczenia pracownicze


Przeciętne dalsze trwanie życia noworodka systematycznie wydłuża się. W latach 1990-2016 zaobserwowaliśmy wzrost przeciętnego dalszego trwania życia:
- dla mężczyzn o 7,7 lat, z poziomu 66,2 w 1990 r. do poziomu 73,9 w 2016 r.
- dla kobiet o 6,7 lat, z poziomu 75,2 w 1990 r. do poziomu 81,9 w 2016 r.
W analizowanym okresie zmniejszyła się różnica pomiędzy przeciętnym dalszym trwaniem życia mężczyzn i kobiet z poziomu 9 lat w 1990 r. do poziomu 8 lata w 2016 r.

 

Czytaj więcej >>

___________________________________________________________________

 2017-12-01

Projekcja listopadowa inflacji NBP


W listopadzie 2017 r. Narodowy Bank Polski dokonał, po wcześniejszej lipcowej projekcji, zmiany szacunku projekcji inflacji.

 

Czytaj więcej >>

______________________________________________________________________

 2017-11-27


Stopa bezrobocia w Polsce.


Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w październiku 2017 r. spadła do poziomu 6,6% z poziomu 6,8% ustalonego we wcześniejszym miesiącu. Tym samym Główny Urząd Statystyczny potwierdził wcześniejsze szacunki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).

 

Czytaj więcej >>

________________________________________________________________________

 

Analiza wzrostu minimalnego wynagrodzenia w latach 2009 – 2018, pod kątem określenia składnika założeń finansowych w aktuarialnej wycenie rezerw na świadczenia pracownicze (rezerwy na odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne, nagrody jubileuszowe i inne podobne świadczenia pracownicze)

Ogłoszona 12 września 2017 r. zmiana minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2018 r. skutkująca jego wzrostem nominalnym r/r o 5%, utrzymuje dość duże tempo wzrostu tej wielkości, w ostatnich 5 latach (2014 – 2018). Niemniej widać jego osłabianie w porównaniu do średniego tempa wzrostu za ostanie 10, 15, 20 latach.
Średnie geometryczne tempo wzrostu minimalnego wynagrodzenia przedstawia się następująco:
1) średnie tempo nominalnego wzrostu minimalnego wynagrodzenia
w 20 ostatnich latach (1999 – 2018), odpowiadające efektywnej stopie wzrostu minimalnego wynagrodzenia w tych latach: 7,4%
2) średnie tempo nominalnego wzrostu minimalnego wynagrodzenia
w 15 ostatnich latach (2004 – 2018), odpowiadające efektywnej stopie wzrostu minimalnego wynagrodzenia w tych latach: 6,6%
3) średnie tempo nominalnego wzrostu minimalnego wynagrodzenia
w 10 ostatnich latach (2009 – 2018), odpowiadające efektywnej stopie wzrostu minimalnego wynagrodzenia w tych latach: 6,4%
4) średnie tempo nominalnego wzrostu minimalnego wynagrodzenia
w 5 ostatnich latach (2014 – 2018), odpowiadające efektywnej stopie wzrostu minimalnego wynagrodzenia w tych latach: 5,6%


Czytaj więcej >>

 

Obniżenie wieku emerytalnego - zmiana mająca istotny wpływ na wycenę aktuarialną rezerw na odprawy emerytalne.

1 października 2017 roku zaczęła obowiązywać, obniżająca wiek emerytalny, Ustawa z dnia 16 listopada 2016 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Przypomnijmy, że wiek emerytalny wynosi teraz 60 lat dla kobiet oraz 65 dla mężczyzn.

Przeanalizujmy jak powyższa ustawa wpłynie na wysokość rezerwy na odprawy emerytalne.


Czytaj więcej >>

 


Efektywna stopa procentowa dla potrzeb wyceny instrumentów finansowych w skorygowanej cenie nabycia.


Definicję efektywnej stopy procentowej stosowanej do wyceny instrumentów finansowych w skorygowanej cenie nabycia znajdą Państwo w Międzynarodowy Standardzie Rachunkowości nr 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena”. Standard ten definiuje efektywną stopę procentową jako stopę, która dokładnie dyskontuje oszacowane przyszłe pieniężne wpływy lub płatności dokonywane w oczekiwanym okresie do wygaśnięcia instrumentu finansowego, a w uzasadnionych przypadkach w okresie krótszym - do bilansowej wartości netto składnika aktywów lub zobowiązania finansowego. W celu wyliczania efektywnej stopy procentowej jednostka dokonuje oszacowania przepływów pieniężnych, uwzględniając wszelkie postanowienia umowy instrumentu finansowego (np. przedpłaty, opcje kupna lub podobne), jednakże nie uwzględnia potencjalnych przyszłych strat związanych z nieściągalnością kredytów.

Czytaj więcej >>

 Wpływ stopy wzrostu wynagrodzeń na wartość rezerw na świadczenia pracownicze


MSR nr 19 wymaga przyjęcia, do wyceny aktuarialnej rezerw, założeń dotyczących stopy wzrostu wynagrodzeń opartych  na określonych na dzień bilansowy oczekiwaniach odnoszących się do okresu, w którym przewiduje się uregulowań zobowiązań. Jak dobrać poziom stopy w zależności od sektora gospodarczego, obszaru geograficznego…
Czytaj więcej >>

 


Rezerwy na świadczenia pracownicze - obowiązek tworzenia


Podmiot gospodarczy jest zobowiązany do wypłaty pracownikom dodatkowych kwot, innych niż bieżące wynagrodzenia. Ich nieuwzględnienie może spowodować nierzetelność sprawozdania finansowego, niezgodność z wymogami rachunkowości. W niektórych przypadkach brak rezerw jest usprawiedliwiony…

Czytaj więcej >>

 


Wpływ rotacji na wartość rezerw na świadczenia pracownicze cz.1


MSR 19 zaleca przy wyliczaniu rezerw na świadczenia pracownicze między innymi ustalenie wiarygodnych założeń aktuarialnych. Do najistotniejszych z nich należy współczynnik rotacji pracowników. Współczynnik ten, określający prawdopodobieństwo odejścia pracownika z przyczyn innych niż emerytura, renta, śmierć czy wygaśnięcie umowy, wywiera istotny wpływ na wysokość rezerw…

Czytaj więcej >>

 


Stopa dyskontowa stosowana w aktuarialnej wycenie rezerw na świadczenia pracownicze


Kolejnym obok rotacji ważnym założeniem aktuarialnym jest przyjęcie odpowiedniej stopy dyskontowej. Stopa ta ma odzwierciedlać zmiany wartości pieniądza w czasie, a co za tym idzie, również zmiany kwot rezerw. MSR 19 zaleca używanie rynkowych stop zwrotu z obligacji skarbowych w krajach o słabo rozwiniętym rynku obligacji wysoko ocenianych przedsiębiorstw (takich jak Polska)…

Czytaj więcej >>  

 


Dlaczego warto korzystać z wyliczenia rezerw na świadczenia pracownicze   >>

 

Wpływ stopy wzrostu wynagrodzeń na wartość rezerw na świadczenia pracownicze   >>

 

Wpływ rotacji na wartość rezerw na świadczenia pracownicze cz.2 >>

 

 Rezerwy na świadczenia pracownicze jako element rezerw tworzonych zgodnie z MSSF >>

 

Praktyczne aspekty tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze cz. 1 >>

 

 

 

 

 

 

 

       [ / none ]

 »


ATTUARIO - Aktuariusz
Biuro Aktuarialne

phone
503 107 999

email
Aktuariusze Fair Play 2011

NAPISZ DO NAS
Oddzwaniamy natychmiast!

* wypełnij wszystkie pola formularza
- Zapoznałem się z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych


Zaufali nam: