Poleć nas Znajomym 
                     
       [ Aktuariusz - Baza Wiedzy / Rezerwy pracownicze ]

 » Rezerwy na deputaty węglowe

 

 Deputaty węglowe w naturze lub w ekwiwalencie pieniężnym to świadczenia pracownicze, które wchodzą w skład należnego pracownikowi wynagrodzenia za pracę.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 30 grudnia 1981 r.
w sprawie szczególnych przywilejów dla pracowników górnictwa — Karta górnika
§ 19. 1. Pracownikom objętym przepisami rozporządzenia przysługuje deputat węglowy w naturze i ekwiwalencie pieniężnym lub tylko w ekwiwalencie pieniężnym.
2. Emerytom i rencistom uprawnionym do deputatu węglowego w okresie ich zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych objętych przepisami rozporządzenia oraz wdowom (wdowcom) i zupełnym sierotom po nich przysługuje bezpłatny węgiel opałowy lub ekwiwalent pieniężny za ten węgiel.
3. Właściwi ministrowie w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych określą szczegółowe zasady przyznawania świadczeń, o których mowa w ust. 1 i 2.


Zasady przyznawania tych świadczeń określone są w Karcie Górnika, a także w wewnętrznych uregulowaniach spółki (zakładowe układy zbiorowe pracy). Zgodnie z powyższym fragmentem Karty Górnika deputaty węglowe przysługują nie tylko pracownikom zatrudnionym w spółce węglowej, ale również emerytom, rencistom oraz wdowom (wdowcom) i zupełnym sierotom po zmarłych pracownikach objętych przepisami Karty Górnika.
Spółki węglowe powinny ujawniać w sprawozdaniu finansowym rezerwy na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia w postaci deputatów węglowych dla emerytów i rencistów oraz dla wdów (wdowców) i zupełnych sierot. Wycena rezerw na tego typu świadczenia jest procesem skomplikowanym i wymaga przyjęcia szeregu założeń aktuarialnych. Dlatego zgodnie z paragrafem 57  Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 19 pt. „Świadczenia pracownicze” zaleca się jednostkom korzystanie z usług wykwalifikowanego aktuariusza w zakresie wyceny wszelkich istotnych zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych.
Rezerwa na deputaty węglowe to wartość obecna (na dzień bilansowy) przyszłych deputatów węglowych, z uwzględnieniem wzrostu cen węgla w czasie oraz prawdopodobieństwa utrzymania statusu osoby uprawnionej do deputatu węglowego.

ATTUARIO - Aktuariusz
Biuro Aktuarialne

phone
503 107 999

email
Aktuariusze Fair Play 2011

NAPISZ DO NAS
Oddzwaniamy natychmiast!

* wypełnij wszystkie pola formularza
- Zapoznałem się z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych


Zaufali nam: