Poleć nas Znajomym 
                     
       [ Aktuariusz - Baza Wiedzy / Rezerwy pracownicze ]

 » Rezerwy na nagrody jubileuszowe

 

Nagroda jubileuszowa jest szczególnym rodzajem świadczenia pieniężnego za długoletnią  pracę wykonywaną przez pracownika. Przysługuje pracownikowi z tytułu pozostawania w stosunku pracy przez określony w przepisach, wymagany okres pracy. Nie ma jednak ogólnych, powszechnie obowiązujących zasad dotyczących obowiązku wypłacania tych świadczeń przez wszystkich pracodawców.

Nagroda jubileuszowa jest świadczeniem fakultatywnym, o charakterze:

  zakładowym: obowiązek wypłaty nagrody wynika z zakładowego układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę,

  zawodowym (obowiązek wypłaty nagrody wynika z przepisów prawnych dotyczących niektórych grup zawodowych, np. górników, nauczycieli).

Jeżeli nagrody jubileuszowe są wypłacane przez pracodawców nie częściej niż co pięć lat dla jednego pracownika, wówczas nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczególnych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Do szacowania rezerw na nagrody jubileuszowe, zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 19, stosuje się metodę aktuarialną, tzw. metodę prognozowanych uprawnień jednostkowych (ang. Projected Unit Credit). Wartość rezerwy na nagrody jubileuszowe jest ustalana na dzień bilansowy dla każdego pracownika objętego systemem nagród jubileuszowych, zgodnie ze wzorem:

gdzie:

Rd -  wartość rezerwy na nagrody jubileuszowe na dzień bilansowy d (dla jednego pracownika),

m  - liczba nagród jubileuszowych na dzień bilansowy d przysługujących pracownikowi w przyszłości,

Wk   -          przewidywana wartość przyszłej k - tej nagrody jubileuszowej na rzecz pracownika w pełnej wysokości w dniu jej wypłaty,

S    - staż w  jednostce (w latach) na dzień bilansowy d,

nk  - liczba lat do wypłaty k - tej nagrody jubileuszowej (w latach) od dnia bilansowego d,

Pk  -  prawdopodobieństwo wypłaty przyszłej k - tej nagrody jubileuszowej, uwzględniające ruchy kadrowe (rotacja) i demograficzne (śmierć, przejście na rentę),

v    -  współczynnik dyskontujący.

Nagrody jubileuszowe nie są, w polskiej praktyce, powszechnym składnikiem systemu świadczeń pracowniczych. Jeżeli jednak występują, to najczęściej stanowią najbardziej znaczącą wartość ogólnego poziomu rezerw na świadczenia pracownicze.

ATTUARIO - Aktuariusz
Biuro Aktuarialne

phone
503 107 999

email
Aktuariusze Fair Play 2011

NAPISZ DO NAS
Oddzwaniamy natychmiast!

* wypełnij wszystkie pola formularza
- Zapoznałem się z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych


Zaufali nam: