Poleć nas Znajomym 
                     
       [ Aktuariusz - Baza Wiedzy / Rezerwy pracownicze ]

 » Rezerwy na niewykorzystane urlopy

 

Zgodnie z art. 152 Kodeksu pracy pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Urlop wypoczynkowy jest prawem podmiotowym pracownika o charakterze osobistym, wobec tego pracownik nie może się zrzec prawa do urlopu. Pracodawca ustala plan urlopów, zgodnie z którym na podstawie wniosków od pracowników oraz z zachowaniem normalnego toku pracy, udziela urlopów wypoczynkowych. Urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego za dany rok należy pracownikowi udzielić najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego, tj. do 31 marca roku następującego po roku, za który przysługuje.

Z ustawy o rachunkowości nie wynika bezwzględny nakaz tworzenia rezerw na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe. Decyzję w tej sprawie podejmuje jednostka, która musi przeanalizować jakiej grupy pracowników dotyczą niewykorzystane w danym roku kalendarzowym urlopy wypoczynkowe oraz czy koszty z tytułu wynagrodzeń za zaległe urlopy są istotne. W szczególności jednostka może odstąpić od tworzenia rezerw na niewykorzystane urlopy w przypadku, gdy:

  •  pracownicy wynagradzani są na podstawie stałych miesięcznych wynagrodzeń (nie na podstawie akordu lub prowizji),
  • wymiar czasowy niewykorzystanych urlopów jest zbliżony z okresu na okres na skutek ich wykorzystania do końca trzeciego kwartału roku następnego lub poprzez wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystane urlopy,
  •  wymiar pieniężny (ekwiwalent) niewykorzystanych urlopów nie stanowi istotnego udziału w strukturze kosztów podmiotu.

Rezerwę na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe oblicza się jako iloczyn ekwiwalentu za jeden dzień urlopu oraz liczby dni niewykorzystanego urlopu, przy założeniu pełnego wykorzystania urlopu należnego za dany rok kalendarzowy, w części proporcjonalnej od początku tego roku do dnia bilansowego tego roku. Ekwiwalent za jeden dzień urlopu oblicza się dzieląc sumę miesięcznych wynagrodzeń przez współczynnik do ustalania ekwiwalentu. Współczynnik ustala się, odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a otrzymany wynik dzieli się przez 12.

Zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 19 rezerwy na niewykorzystane urlopy mieszczą się w kategorii krótkoterminowych świadczeń pracowniczych. Ustalone zostały, jako przewidywany koszt powstały w wyniku niewykorzystanego uprawnienia pracownika w roku bieżącym oraz w latach poprzednich, które narosło na dzień bilansowy.

ATTUARIO - Aktuariusz
Biuro Aktuarialne

phone
503 107 999

email
Aktuariusze Fair Play 2011

NAPISZ DO NAS
Oddzwaniamy natychmiast!

* wypełnij wszystkie pola formularza
- Zapoznałem się z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych


Zaufali nam: