Poleć nas Znajomym 
                     
       [ Aktuariusz - Baza Wiedzy / Rezerwy pracownicze ]

 » Rezerwy na odprawy pośmiertne

 

 Art. 93 Kodeksu Pracy nakłada na pracodawcę obowiązek wypłacenia odprawy pośmiertnej rodzinie w razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby

KODEKS PRACY
Art. 93. § 1. W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna.
§ 2. Wysokość odprawy, o której mowa w § 1, jest uzależniona od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy i wynosi:
1) jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat,
2) trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat,
3) sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.
§ 3. Przepis art. 36 § 11 stosuje się odpowiednio.
§ 4. Odprawa pośmiertna przysługuje następującym członkom  rodziny pracownika:
1) małżonkowi,
2) innym członkom rodziny spełniającym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
§ 5. Odprawę pośmiertną dzieli się w częściach równych pomiędzy wszystkich uprawnionych członków rodziny.
§ 6. Jeżeli po zmarłym pracowniku pozostał tylko jeden członek rodziny uprawniony do odprawy pośmiertnej, przysługuje mu odprawa w wysokości połowy odpowiedniej kwoty określonej w § 2.
§ 7. Odprawa pośmiertna nie przysługuje członkom rodziny, o których mowa w § 4, jeżeli pracodawca ubezpieczył pracownika na życie, a odszkodowanie wypłacone przez instytucję ubezpieczeniową jest nie niższe niż odprawa pośmiertna przysługująca zgodnie z § 2 i 6. Jeżeli odszkodowanie jest niższe od odprawy pośmiertnej, pracodawca jest obowiązany wypłacić rodzinie kwotę stanowiącą różnicę między tymi świadczeniami.

Wysokość odprawy pośmiertnej uzależniona jest od okresu zatrudnienia zmarłego pracownika u danego pracodawcy. Ponadto wlicza się tutaj także okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy w sytuacji, gdy zachodzi przypadek następstwa prawnego pracodawcy, np. wskutek przejęcia zakładu pracy w trybie art. 231. Wysokość odprawy pośmiertnej ustala się według następującej tabeli:

Podstawę do odpraw pośmiertnych stanowi wynagrodzenie obliczone według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Ze względu na obowiązek jaki nakłada na pracodawców Kodeks Pracy w sprawie odpraw pośmiertnych firmy zobowiązane są utworzyć rezerwy na te zobowiązania. W praktyce rezerwę z tytułu odpraw pośmiertnych szacuje się przy zastosowaniu metody aktuarialnej Projected Unit Credit, która szczegółowo została opisana w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 19 „Świadczenia pracownicze”. Jej wartość ustala się na dzień bilansowy jako sumę rezerw dotyczących poszczególnych pracowników zgodnie ze wzorem:


ATTUARIO - Aktuariusz
Biuro Aktuarialne

phone
503 107 999

email
Aktuariusze Fair Play 2011

NAPISZ DO NAS
Oddzwaniamy natychmiast!

* wypełnij wszystkie pola formularza
- Zapoznałem się z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych


Zaufali nam: