Poleć nas Znajomym 
                     
       [ Aktuariusz - Baza Wiedzy / Rezerwy pracownicze ]

 » Rezerwy na odprawy rentowe

 

Odprawa emerytalna (rentowa) to zgodnie z Kodeksem Pracy jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące pracownikowi od pracodawcy w związku z jego przejściem na emeryturę (lub rentę z tytułu niezdolności do pracy). Uprawnienia do odpraw mogą przysługiwać z mocy prawa, tj. z przepisów Kodeksu Pracy, innych przepisów prawa pracy, ale również z zakładowych układów zbiorowych lub regulaminów wynagradzania (z reguły o charakterze dodatkowym, związanym z ustaniem zatrudnienia).

 

Odprawy emerytalne

Odprawy rentowe

Kiedy przysługuje?

Przysługuje w momencie zakończenia aktywności zawodowej, w przypadku przejścia na emeryturę. Odprawa przysługuje pracownikowi przechodzącemu na emeryturę w wieku powszechnym, ale też na emeryturę wcześniejszą lub pomostową.

Przysługuje w sytuacji, gdy ze względu na stan zdrowia dalsze kontynuowanie zatrudnienia jest niemożliwe, a pracownik przechodzi na rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Minimalne wymogi

Kodeks Pracy
Art. 921. § 1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

§ 2. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

 

Odprawy emerytalne (rentowe) należą do świadczeń pracowniczych, na które istnieje obowiązek tworzenia rezerw zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości. W praktyce rezerwę z tytułu odpraw emerytalnych szacuje się przy zastosowaniu metody aktuarialnej Projected Unit Credit, która szczegółowo została opisana w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 19 „Świadczenia pracownicze”. Jej wartość ustala się na dzień bilansowy jako sumę rezerw dotyczących poszczególnych pracowników zgodnie ze wzorem:

rezerwy na świadczenia emerytalne

gdzie:

Rd  -  wartość rezerwy z tytułu odpraw emerytalnych na dzień bilansowy d,

w   -  przewidywana wartość przyszłej odprawy emerytalnej w pełnej wysokości w dniu jej wypłaty,

S    - staż w spółce (w latach) na dzień bilansowy d,

n    - liczba lat do wypłaty odprawy emerytalnej (w latach) od dnia bilansowego d,

P    -  prawdopodobieństwo wypłaty przyszłej odprawy emerytalnej, uwzględniające ruchy kadrowe (rotacja) i demograficzne (śmierć, przejście na rentę),

v    -  współczynnik dyskontujący.

ATTUARIO - Aktuariusz
Biuro Aktuarialne

phone
503 107 999

email
Aktuariusze Fair Play 2011

NAPISZ DO NAS
Oddzwaniamy natychmiast!

* wypełnij wszystkie pola formularza
- Zapoznałem się z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych


Zaufali nam: