Poleć nas Znajomym 
                     
       [ Aktuariusz - Baza Wiedzy / Statystyki ]

 » Stopy techniczne w ubezpieczeniach

Poniżej prezentujemy wysokości maksymalnych stóp technicznych, o których mowa
w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji

 

DATA OBOWIĄZYWANIA

DATA PUBLIKACJI W DZIENNIKU URZĘDOWYM
PUBLIKACJI

data OD

data DO

MAKSYMALNA
STOPA TECHNICZNA

2003-03-10

2003-05-01

2004-04-30

4,50%

2004-01-15

2004-05-01

2005-04-30

4,26%

2005-01-21

2005-05-01

2006-04-30

3,96%

2006-01-23

2006-05-01

2007-04-30

3,48%

2007-01-31

2007-05-01

2008-04-30

3,33%

2008-01-31

2008-05-01

2009-04-30

3,21%

2009-01-31

2009-05-01

2010-04-30

3,38%

2010-01-29

2010-05-01

2011-04-30

3,54%

2011-01-28

2011-05-01

2012-04-30

3,52%

2012-01-19

2012-05-01

2013-04-30

3,54%

2013-01-22

2013-05-01

2014-04-30

3,28%

2014-01-23

2014-05-01

2015-04-30

2,80%

2015-01-26

2015-05-01

2016-04-30

2,42%

2016-01-26

2016-05-01

2017-04-30

1,94%

2017-01-31

2017-05-01

2018-04-30

1,83%

 

§ 46 wyżej wymienionego rozporządzenia określa warunki stosowania maksymalnej stopy technicznej oraz zasady publikacji tej wielkości:

1.  Stopy techniczne stosowane przez zakład ubezpieczeń nie mogą być wyższe niż 80% średniej ważonej stopy zwrotu z lokat stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w ostatnich 3 latach obrotowych, obliczonej metodą określoną w załączniku nr 8 do rozporządzenia, przy czym w przypadku zobowiązań z umów ubezpieczenia, ustalanych w walucie obcej, uwzględnia się stopę zwrotu z lokat dokonanych w tej walucie.

2.  Stopa techniczna stosowana przez zakład ubezpieczeń przy wycenie zobowiązań:
1) nie może być wyższa niż odpowiednia stopa techniczna stosowana przez zakład ubezpieczeń w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, z której wynikają te zobowiązania;
2) nie może być wyższa niż maksymalna stopa techniczna obowiązująca w dniu zawarcia umowy, w odniesieniu do nowo zawieranych umów ubezpieczenia, zarówno w przypadku zobowiązań ustalanych w złotych, jak i w walutach obcych.

3. Wysokość maksymalnej stopy technicznej ustala i ogłasza organ nadzoru, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku. Sposób ustalania wysokości maksymalnej stopy technicznej określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

4.  Ogłoszona w danym roku wysokość maksymalnej stopy technicznej obowiązuje od dnia 1 maja tego roku, z zastrzeżeniem ust. 5.

5.  Ogłoszona w danym roku wysokość maksymalnej stopy technicznej nie ma zastosowania przy obliczaniu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dotyczących zobowiązań zakładu ubezpieczeń powstałych po dniu 30 kwietnia danego roku, w wyniku:
1) dokonanych zmian warunków umów ubezpieczenia zawartych do tego dnia, pod warunkiem że w umowach tych była przewidziana możliwość dokonania powyższych zmian; w szczególności dotyczy to:
a) podwyższenia wysokości sumy ubezpieczenia,
b) indeksacji składki,
c) zamiany na ubezpieczenie bezskładkowe;
2) przystąpienia kolejnych ubezpieczonych do grupowej umowy ubezpieczenia na życie.

6. Ograniczenie dotyczące stosowanych stóp technicznych, określone w ust. 1 i 2, nie ma zastosowania do:
1) umów ubezpieczenia na życie, w których składka jest opłacana jednorazowo, a okres, na jaki umowa została zawarta, nie jest dłuższy niż 8 lat,
2) umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym  – przy czym stosowane stopy techniczne nie mogą być wyższe niż średnie roczne stopy zwrotu z lokat stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dotyczących tych umów ustalone za okres ostatnich 36 miesięcy albo okres całej działalności, gdy zakład ubezpieczeń działu I wykonuje działalność ubezpieczeniową krócej niż 36 miesięcy.

7.  Ograniczenie dotyczące stosowanych stóp technicznych, określone w ust. 1 i 2, nie ma zastosowania również do ustalania rezerw na skapitalizowaną wartość rent w ubezpieczeniach działu II, przy czym stopy techniczne stosowane w dziale II nie mogą być wyższe niż stopa zwrotu z lokat stanowiących pokrycie rezerw na skapitalizowaną wartość rent ustalona za okres ostatnich 36 miesięcy albo okres całej działalności, gdy zakład ubezpieczeń działu II wykonuje działalność ubezpieczeniową krócej niż 36 miesięcy. Stopa ta jest obliczana metodą określoną w załączniku nr 8 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem zastąpienia ostatnich 3 lat obrotowych ostatnimi trzema okresami 12 miesięcznymi poprzedzającymi dzień, na który ustalana jest rezerwa na skapitalizowaną wartość rent.

8. Zakłady ubezpieczeń mogą stosować niższe stopy techniczne niż maksymalna stopa techniczna ogłaszana przez organ nadzoru.


Załącznik nr 9 wyżej wymienionego rozporządzenie określa sposób ustalania wysokości maksymalnej stopy technicznej:

1. Wysokość maksymalnej stopy technicznej (J) w danym roku obrotowym (R) oblicza się w sposób następujący:
J = 60% × (50% × I1 + 30% × I2 + 20% × I3),
gdzie:
I1, I2, I3 – oznaczają średnie ważone roczne rentowności obligacji Skarbu Państwa o stałym oprocentowaniu, z okresem wykupu nie krótszym niż 8 lat, uzyskane na rynku pierwotnym, w ostatnich 3 latach, przy czym I1 oznacza rentowność w roku R–1, I2 rentowność w roku R–2, a I3 rentowność w roku R–3.

2.  Przez określenie „średnia ważona roczna rentowność obligacji Skarbu Państwa” rozumie się średnią ważoną rentowności uzyskanych na pierwotnych przetargach w odpowiednim roku, gdzie wagami są wartości nominalne sprzedanych obligacji na poszczególnych przetargach.

 

Dzienniki Urzędowe Komisji Nadzoru Finansowego:


Dziennik Urzędowy KNF w sprawie maksymalnej stopy technicznej z dnia 19 stycznia 2012 r.
Dziennik Urzędowy KNF w sprawie maksymalnej stopy technicznej z dnia 22 stycznia 2013 r.
Dziennik Urzędowy KNF w sprawie maksymalnej stopy technicznej z dnia 23 stycznia 2014 r. Dziennik Urzędowy KNF w sprawie maksymalnej stopy technicznej z dnia 26 stycznia 2015 r.
Dziennik Urzędowy KNF w sprawie maksymalnej stopy technicznej z dnia 22 stycznia 2016 r.
Dziennik Urzędowy KNF w sprawie maksymalnej stopy technicznej z dnia 31 stycznia 2017 r.  

ATTUARIO - Aktuariusz
Biuro Aktuarialne

phone
503 107 999

email
Aktuariusze Fair Play 2011

NAPISZ DO NAS
Oddzwaniamy natychmiast!

* wypełnij wszystkie pola formularza
- Zapoznałem się z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych


Zaufali nam: