Poleć nas Znajomym 
                     
       [ Aktuariusz - Baza Wiedzy / Statystyki ]

 » Tablice trwania życia

 

By prawidłowo oszacowania rezerw na długoterminowe świadczenia pracownicze niezbędne jest  oszacowanie, dla pracowników zatrudnionych na dzień wyceny oraz objętych systemem długoterminowych świadczeń pracowniczych, prawdopodobieństwa dożycia momentu, w którym dane świadczenie będzie należne. Do szacunków tego prawdopodobieństwa aktuariusze używają tablic trwania życia. Korzystając z zawartych w nich  informacji, m.in. prawdopodobieństw śmierci, można oszacować w jaki sposób określona zbiorowość pracowników zmniejsza się pod wpływem umieralności.

W Polsce, tablice trwania życia opracowywane są przez Główny Urząd Statystyczny (dalej GUS)  m.in. w podziale na płeć, mieszkańców wsi, mieszkańców miast. Zgodnie z Trwanie życia w 2010 r.”, GUS, Warszawa 2011:

 

Zawarte w tablicach wskaźniki można interpretować jako przeliczone na hipotetyczną grupę ludności, liczącą w chwili urodzenia 100 tysięcy osób, przy założeniu, że w okresie życia tej grupy (tj. ponad 100 lat) ryzyko zgonu w poszczególnych rocznikach wieku byłoby identyczne jak w badanym okresie, tj. w 2010 r. Należy podkreślić, że wskaźniki zawarte w tablicy trwania życia nie stanowią prognozy, co oznacza, że średnie dalsze trwanie życia nie dotyczy osób żyjących obecnie, lecz określa średni wiek do jakiego dożyli ci, którzy zmarli w roku 2010 (jest to pewnego rodzaju średnia ważona). Osoby, które rodzą się teraz, będą średnio żyły o kilka lat dłużej, z uwagi na obserwowany proces poprawy stanu zdrowia ludności.

 

Dokonując wyceny rezerw na świadczenia pracownicze uwzględnia się prawdopodobieństwo wypłaty przyszłego świadczenia, które oblicza się z uwzględnieniem śmiertelności pracowników, która jest różna dla mężczyzn i kobiet, oraz zależy od wieku pracownika. W ogólności przyjmuje się, że wykorzystywane w wycenie aktuarialnej tablice trwania życia odzwierciedlają ogólny obraz śmiertelności pracowników danej jednostki. W praktyce polskiej najczęściej wykorzystuje się do wyceny polskie tablice trwania życia publikowane przez GUS. Przy wycenie zakłada się, że populacja zatrudnionych w danej jednostce odpowiada statystyce tych tablic, względnie zakłada się, że prawdopodobieństwo śmierci pracowników tej jednostki odpowiada ustalonemu procentowi prawdopodobieństw śmierci tych tablic.

Proces wyceny rezerw na długoterminowe świadczenia pracownicze jest złożony. Wyznaczając prawdopodobieństwo wypłaty przyszłego świadczenia pracowniczego, oprócz prawdopodobieństwa zgonu uwzględnia się między innymi prawdopodobieństwo przejścia na rentę oraz prawdopodobieństwo przejścia na wcześniejszą emeryturę. Wszystko to powoduje, że wycena rezerw na długoterminowe świadczenia pracownicze najczęściej dokonywana jest przez aktuariusza.

 

 

Struktura tablic trwania życia opracowywanych przez GUS wygląda następująco:

  

Płeć        1mężcz.      2kobiety Wiek Liczba dożywających Prawdo-podobieństwo zgonu Liczba zmarłych Ludność stacjonarna Ludność stacjonarna skumulowana Przeciętne dalsze trwanie życia
  x lx qx dx Lx Tx ex
1 0 100000 0,00448 448 99607 7394075 73,94
1 1 99552 0,00024 24 99541 7294468 73,27

  

 

Tablice trwania życia za lata od 2015 r.  do 2016 r. >>

ATTUARIO - Aktuariusz
Biuro Aktuarialne

phone
503 107 999

email
Aktuariusze Fair Play 2011

NAPISZ DO NAS
Oddzwaniamy natychmiast!

* wypełnij wszystkie pola formularza
- Zapoznałem się z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych


Zaufali nam: